Výroční zpráva BIS za rok 2012 je obecná a krotká

Výroční zpráva BIS za rok 2012 je obecná a krotká


Příspěvek četlo

 652 total views

Bezpečnostní informační služba vydala výroční zprávu za rok 2012. Přečetl jsem ji, vybírám a komentuji pasáže, které mne zaujaly. Na začátku trochu kritiky, pak několik zajímavých citací a na úplný závěr budou citovány i pasáže nechtěně vtipné.

Zpráva je oproti loňskému roku výrazně méně konkrétní. Chybí pojmenování konkrétních účastníků, chybí identifikace konkrétních chyb v zákonech.

Co ve zprávě chybí

Zajímavé je, že zpráva neobsahuje ani slovo o problému zneužívání tajných služeb. To je po fenoménu Nagygate, která byla sice odhalena v červnu tohoto roku, avšak  odposlechy byly z loňského roku, dost překvapivé. Ani slovo o skandálu BIS – o únicích dat z odposlechů BIS a dalších úniků informací z BIS z loňského roku, blíže o kauze viz zde.

Co je zkreslené

Konvenčně zkreslené jsou podle mého názoru zprávy o vývoji na neonacistické scéně: Jsou skutečně všechny protiromské pochody organizovány / propagovány / rozdmychávány výhradně extremisty?

Chápu, že kapitola, která je ve stejné struktuře jako v loňském roce se fakticky “píše sama”, ale není zde skutečně nějaký posun, nová nebezpečí? Není zde i někdo další, kdo má zájem na této formě kanalizace sociální frustrace lidí prostřednictvím rozdmychávání rasových konfliktů? Zde přitom stačilo, aby se BIS seznámila s odpovídajícími analýzami Ministerstva vnitra, která jsou v této konkrétní oblasti na mnohem vyšší úrovni než je v této oblasti zpráva BIS.

Regionální klientelistické systémy

Zajímavá, avšak málo konkrétní je pasáž o “regionálních klientelistických systémech”, cituji: “Regionální klientelistické systémy, zaměřené na vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů, prostupují na úrovni krajů veřejnou správou i podnikatelskou sférou. Rozvoj a zpevnění klientelistických sítí jsou v posledních letech spojeny zejména s existencí regionálních operačních programů (ROP). K rozvoji regionálního klientelismu významně přispěla i několikanásobná kumulace funkcí a z toho vyplývající provázání orgánů ROP s krajskými i místními samosprávami, zcela minimální osobní odpovědnost zástupců regionů v orgánech ROP a absence nezávislé věcné kontroly účelnosti projektů žádajících o dotace. Jedna z klientelistických sítí byla zmapována v Ústeckém kraji, další se formovala v jihočeském regionu v souvislosti s prosazováním projektu Šumavské elektrické dráhy.

BIS rovněž zaznamenala negativní jevy spojené s participací netransparentních společností na veřejných zakázkách a evropských dotacích. Jednalo se opět o střet zájmů při jejich přidělování, umělé navyšování nákladů na realizaci projektů, nebo zakládání společností pouze za účelem získávání prostředků z veřejných rozpočtů.
Tento jev byl reprezentován především účelově založenými společnostmi s neprůhlednou vlastnickou strukturou s vazbami na orgány veřejných subjektů, které o daných zakázkách či dotacích rozhodovaly.”

Toto je podle mého názoru příliš nekonkrétní líčení. Pojďme si zprávu doplnit. Zpráva BIS by měla přidanou analytickou hodnotu, kdyby zdůraznila, že tento stav je způsoben skutečností, že NKÚ nemá (na rozdíl od ministerstev) právo kontrolovat kraje. Dále že kraje, narozdíl od ministerstev, nemají zákonnou povinnost zveřejňovat výroční zprávu – nemusí vůbec zveřejňovat finanční výkazy, jak jsem psal zde. Naproti tomu mají kraje pravomoci rozdělovat miliardy z evropských dotací – to vše dohromady činí z krajů ideální místo pro – jak to nazývá BIS krásně eufemicky: “negativní jevy spojené s participací netransparentních společností na veřejných zakázkách a evropských dotacích.”  Ostatně, všimněte si schválně toho newspeaku: jev.  Termín jev vylučuje osobní odpovědnost i zavinění – je to prostě jev, nikoliv něčí skutek. Ba co víc – je to jen jev, věci se tedy fakticky jen jeví – negativně – možná takové ani fakticky nejsou, kdoví.

Opět vracející se motiv: hlavně si nikoho neznepřátelit… Připadá mi zajímavé, že tímto krotkým stylem píšou “silovnici”…

Restituce

Možným zdrojem výrazné hospodářské kriminality jsou dle BIS nově restituce:

“Souvisejícím jevem je také zneužívání restitučních nároků soukromými subjekty, které je skupují, následně prodávají nebo směňují a uplatňují jejich narovnání na České republice. Tato problematika ukazuje mimo jiné na rozpor v jednání veřejných činitelů s veřejným zájmem – jejich neefektivní nakládání se svěřeným majetkem a ovlivnitelnost jejich rozhodování vlivovými skupinami či jinými subjekty – a na systematické problémy ve fungování Pozemkového fondu ČR. Obohacování soukromých subjektů na restitučních nárocích, a tím poškozování ČR, lze očekávat i v souvislosti s církevními restitucemi.”  (s.12)

Opět nekonkrétní formulace, ale i tak díky za ni. Opět si informaci můžeme doplnit vlastní analýzou této oblasti, viz článek zde.

Ruský vliv

Pro mne zajímavě hodnotí BIS rostoucí vliv Ruska. Ve srovnání s loňskou výroční zprávou BIS je tomuto věnována větší pozornost: Zvlášť významným prvkem se ukázaly být snahy cizí moci o vstup do české energetiky. Česká energetika, zejména pak jaderný, ropný a plynárenský sektor, byla v roce 2012 vystavena rostoucí snaze ruských subjektů o udržení a posílení vlivu. Nadále přetrvával zájem ruských energetických společností vstoupit do podniků významně se podílejících na zajištění energetické bezpečnosti ČR nebo společností s potenciálem získat zakázky na budoucích energetických projektech v ČR. Tato snaha ruských společností byla v některých případech provázena netransparentními postupy souvisejícími s úzkým propojením mezi ruskou státní administrativou a ekonomickými strukturami.”

Vyloženým překvapením pak pro mne byla tato věta:  “Specifickou oblastí, v níž se trvale projevují zájmy cizí moci, jsou snahy o kontrolu krajanských komunit. Na krajanské komunity v ČR je nazíráno jako na nástroje prosazování zahraničně-politických či zpravodajských zájmů především ruské a čínské státní moci. V ruském případě BIS zaregistrovala pokračující zájem o dosažení centrální koordinace a kontroly ruské komunity v ČR. Zatímco rozhodující část krajanů o patronát ruské státní moci nestojí, pro většinu Číňanů je naopak takový postup přirozený.” (s.12). Co to je? Opět větší podrobnost nebo alespoň reference by pomohly.

Islám – rostoucí nebezpečí

Na rozdíl od zprávy BIS loňského roku, letos už BIS považuje riziko islamismu v ČR za vážnější: “Současným celosvětovým trendem v muslimských diasporách je větší důraz na dodržování islámského práva (arab. šarí´a). V zahraničí je tento jev považován za jednu z forem prosazování myšlenek islamismu. Konkrétně jde o úsilí zavádět prvky islámského práva paralelně s platným právním systémem většinové společnosti. Podobné snahy zaznamenala také BIS v muslimském prostředí na území ČR. Nejvýraznější aktivitou v tomto ohledu je vytvoření facebookové diskusní skupiny pod názvem Sharia4Czech. BIS se bude tomuto fenoménu průběžně věnovat, a to v širších souvislostech v návaznosti na další vývoj v zahraničí, kde jsou podobné skupiny mnohem aktivnější. Dále je nutné konstatovat, že kvůli džihádistické propagandě via internet nelze vyloučit výskyt autoradikalizace jedinců náchylných k nekritickému přejímání propagandistických sdělení. Tyto osoby, tzv. osamělí vlci, jsou současným fenoménem, na jehož ideologickou podporu se nyní soustřeďují šiřitelé nenávistné propagandy. Zatím je tento trend na vzestupu.”

Komické texty a nesmysly

Konečně, na závěr, na odlehčení, dovolte mi odcitovat různé komické části zprávy BIS. Místy se jedná o nechtěnou komiku ze zašmodrchané formulace, jinde o vyložený nesmysl. Posuďte sami:

“3.7. Kybernetická bezpečnost

Závislost společnosti a státu na komunikačních a informačních technologiích neustále roste, a zvyšuje se tak potřeba tyto technologie chránit. Dočasná nefunkčnost systému pro vyplácení sociálních dávek a Centrálního registru vozidel v roce 2012 ukázaly, jak závažné celospolečenské dopady a politické tlaky může přinést výpadek relativně nevýznamného informačního systému.” Roztomilá slovní neobratnost. Systém pro výplatu sociálních dávek je označen za relativně nevýznamný informační systém. Nechtěná slovní komika skvěle paroduje proklamovaná prohlášení o prioritách tehdejší vlády. Ještě vtipnější je skutečnost, že BIS takto fakticky, byť nechtěně, označila za zdroj kybernetického nebezpečí – samu vládu. Freude, Freude, vždycky na tě dojde. Zaplať pánbůh za ta přeřeknutí, jinak bychom se ani nedozvěděli pravdu.

A další podobná nechtěná komika: “BIS se prioritně zaměřuje na rozkrývání závažných negativních projevů organizovaného zločinu tradičního typu s dopadem na bezpečnost ČR. Na okraj pozornosti BIS se tak postupně dostaly i vybrané cizojazyčné zločinecké skupiny – postsovětské (arménské a gruzínské), vietnamské nebo původem z Balkánu.” (s.12). – Není pro občany zrovna dobrou zprávou, že jsou cizojazyčné zločinecké skupiny na okraji pozornosti BIS, lépe by bylo, kdyby byly v ohnisku. Rovněž je zábavná formulace “negativní projevy organizovaného zločinu”, která implikuje, že zřejmě existují i některé pozitivní projevy organizovaného zločinu.

Boj proti korupci v podání BIS je nově též k smíchu

Narozdíl od loňského a předloňského roku, kdy zpráva BIS o korupci informovala velmi fundovaně, je letos zpráva BIS o korupci nápadně krotší a to do té míry, že je doslova k smíchu.  “Ke korupci jako takové lze obecně poznamenat, že její obraz ve společnosti může být zkreslený. Na jedné straně je třeba konstatovat, že korupce, stejně jako jiné negativní jevy ve společnosti, je věcí každého občana. Korupce není izolovaným jevem, který se objevuje jen „někde“. Korupční jednání lze nalézt na všech úrovních veřejné správy v linii obec – kraj – stát, stejně jako v dalších oblastech.” (s. 9). Nedostal někdo “přes prsty”, že najednou píše tak přehnaně krotce? Namísto toho  aby BIS upozornila na hlavní ohniska chobotnice, nelze se zbavit dojmu, že BIS prostě mlží. Korupce je prostě všude.  Běž občane, chytej ji.

A zpráva pokračuje: Začít je třeba zdola. A zamyslet by se měl každý z nás, začni, občane, od sebe. “Jedním z účinných postupů, kterými lze snížit korupci na minimum, je boj s tímto negativním jevem již na nejnižších úrovních. Podaří-li se snížit objemově nižší, ale rozsahem velkou korupci na nižších úrovních, nepřeroste tak snadno ani do úrovní vyšších. To však vyžaduje osobní zodpovědnost každého občana i každého voleného zástupce občanů.”

BIS nám, zdá se, radí, abychom začali s korupcí v malých obcích s ročním rozpočtem dvou milionů korun. Postupně se tímto způsobem propracujeme výš. Ironický smajlík.

A ke korupci do třetice: “Na druhé straně existují ve společnosti skupiny, které se snaží ve svůj vlastní prospěch zneužít pohledu na korupci jako svého druhu „moderní téma posledních let“ k tomu, aby obraz korupce ve společnosti prezentovaly v co nejtmavších barvách. Záměrně pak zkreslují skutečnou míru a rozsah korupce a snaží se samy sebe vydávat za „jediné správné“ bojovníky proti korupci ve společnosti a účelově kritizovat všechny ostatní. Takový přístup však pozitivnímu vnímání protikorupčních kroků nepřispívá, ba naopak.” (s.10) Nemohl se mi nevybavit slavný článek z Rudého práva Samozvanci a zaprodanci. Pozor na ně! Nebezpečí je stále aktuální.

Jistým způsobem hrozivě pak působí věta: “Jak již bylo zmíněno výše, jde o velmi širokou, různorodou a v čase proměnlivou směsici aktivit, kde je často velmi náročné přesně rozlišit legitimní uplatňování ústavních občanských práv od činností namířených přímo, nebo ve svém důsledku, proti demokratickým základům státu a jeho ústavnímu pořádku.” (s.15)

Zpráva však obsahuje i zajímavé postřehy. Bohužel analyticky nedotáhnuté.  Hlavně nikoho nejmenovat, ani nepřímo, hlavně někomu nešlápnout na kuří oko.

 Závěr

Výroční zpráva BIS za rok 2012 je krotká a intelektuálně slabá, analýzy nedotáhnuté, formulační obecnost je místy již za hranicí šifry.

A nedá mi to, abych se nepasoval do samozvaného mluvčího samozvanců a zaprodanců a nezneužil závěr tohoto článku ke zvolání: Soudruzi agenti, měli byste přidat.”

Za tu miliardu korun ročně (tolik činí roční rozpočet BIS) je výkon bezpečnostní informační služby slabý.

 

Odkazy

Celý text výroční zpráva BIS za 2012 si můžete přečíst zde.

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty, Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 20.11.2013

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky