2021 August

Dokument: Zrušení proticovidové demonstrace v Brně bylo nelegální

Krajský soud v Brně rozhodl v právní věci žalobce Doc. JUDr. Z. K., Ph.D., proti žalovanému Úřadu městské části Brno – střed o žalobě proti rozpuštění shromáždění takto:

  • Rozpuštění shromáždění konaného dne 14. 3. 2021 v Brně na Zelném trhu bylo nezákonné.
  • Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2 000 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Protest, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 31, 2021

Dokument EU: Změna pravidel pro digitální identitu

Plný název dokumentu zní „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu“. Problém je v tom, že od platnosti části nařízení o elektronické identifikaci v září 2018 pouze čtrnáct členských států má alespoň jeden systém elektronické identifikace. V důsledku toho pouze 59 % obyvatel EU má přístup k důvěryhodným a bezpečným přeshraničním systémům elektronické identifikace. Jen sedm systémů je zcela mobilních a reaguje na současná očekávání uživatelů.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 29, 2021

Petr Ješátko: O čem teď přemýšlím

Přemýšlím o tom, že když jsem zveřejnil článek o „myslivosti“ v Národním parku Šumava, jaká byla velká, vesměs kladná odezva. Pro doplnění uvádím další příklad paradoxů:
Na podzim se jelení zvěř naláká do přezimovacích obor, kde se cca pět měsíců vykrmují stovky kusů. V březnu se vypustí do lesa a tam se do dubna střílí a za každý ulovený kus se vyplácí 1000 Kč zástřelné lovci. Není to paradox a hra na „myslivce“ za desítky milionů korun ročně z peněz občanů?
V příloze předchozí článek.


autor je bývalý vedoucí kalamitního štábu NP Šumava v roce 2010

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 29, 2021

Dokument EU: Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství

Celý název dokumentu je „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství“. EU přijala na základě Zelené dohody pro Evropu závazek stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem a snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Základní otázkou je dostatek financí, v termínu EU „udržitelného kapitálu“. Víceletý finanční výhled pro období 2021–2027 a nástroje Next Generation EU má za cíl vynaložit až 605 miliard EUR na projekty zabývající se řešením klimatické krize a 100 miliard EUR na projekty pro podporu biologické rozmanitosti. Ze 750 miliard EUR přidělených na nástroj Next Generation EU má být 30 % získáno vydáním tzv. „zelených dluhopisů NGEU“.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 27, 2021

Dokument EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech

Cílem tohoto návrhu je lépe využít potenciál jednotného trhu a unie kapitálových trhů k tomu, aby přispěly k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a životního prostředí v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu a v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.
K přechodu na klimaticky neutrální hospodářství a dosažení cílů Unie v oblasti environmentální udržitelnosti jsou zapotřebí významné investice ve všech odvětvích hospodářství.
V období 2021–2030 si dosažení současných klimaticko-energetických cílů vyžádá investice do energetického systému (bez dopravy) ve výši 336 miliard EUR ročně. Podstatná část těchto finančních toků bude muset přijít ze soukromého sektoru.

Plně znění dokumentu najdete zde.

Z kategorie Dokumenty, Energetika, Legislativa, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 26, 2021

Dokument: Zákon o odškodnění po explozi ve Vlachovicích-Vrběticích

Plné znění zákona zní „Návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů“. Senát schválil návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.
Jako rozhodné období pro přiznání nároku na jednorázové odškodnění je určena doba od 16. října 2014 do 13. října 2020, která se dále dělí na tři intervaly (od 16. října 2014 do 12. prosince 2014, od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a od 24. prosince 2015 do 13. října 2020). Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. června 2022, jinak nárok zaniká.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 26, 2021

Dokument: Zpráva o měnové politice – léto 2021

Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 12. srpna 2021 a obsahuje až na výjimky informace dostupné k 23. červenci 2021. Není-li uvedeno jinak, zdrojem dat je ČSÚ nebo ČNB. Rozhodnutí bankovní rady učiněné dnes ovlivní inflaci za 12 až 18 měsíců.
Prognóza ČNB popisuje nejpravděpodobnější budoucí vývoj, jak ho vidí ekonomové sekce měnové. Prognóza je klíčový, avšak nikoliv jediný vstup pro rozhodování bankovní rady o nastavení měnové politiky.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 25, 2021

Dokument EU: Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

 „Úspěch jakékoli návratové politiky se často měří podle počtu těch, kteří se skutečně vrátí do země původu. V současné době zůstávají tyto počty v rámci EU nízké, přičemž se skutečně vrací pouze přibližně třetina osob, jimž byl nařízen odchod. Ze 491 195 neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, jimž byl v roce 2019 nařízen návrat, se jich do třetí země skutečně vrátilo 142 320.“

Pokračování…

Z kategorie Bezpečnost, Dokumenty, Převzato, Společnost, Zahraniční politika

Zaslal/a gentleman on August 21, 2021

Dokument: Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví a změnách souvisejících zákonů

Zákon upravuje elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií a stanovuje podmínky pro bezpečné sdílení dat v jeho rámci. Dále upravuje práva a povinnosti řady subjektů a působnost ministerstva zdravotnictví při výkonu státní správy v oblasti elektronického zdravotnictví.
Výbor pro zdravotnictví doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zákon má nabýt účinnosti 1. ledna 2022, s několika výjimkami.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on August 21, 2021

Petr Ješátko: Jak se ministru Brabcovi podařilo z Národního parku Šumava…

… z Národního parku Šumava udělat za sedm let fabriku na dříví a největší ne/mysliveckou/ honitbu.

Když se zde na Šumavě podívám za sedm let zpět, na dění v lesích v Národním parku Šumava, je mi smutno.V této organizaci jsem pracoval od jejího vzniku až do odchodu do důchodu před 10 lety. Mnoho se změnilo v neprospěch lesních ekosystémů, které jsme tenkrát v roce 1993 přebírali ve stavu, že zde mohl být vyhlášen národní park, který se blížil podle IUCN naplnění mezinárodního uznání a zařazení mezi prestižní parky.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Názory, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 20, 2021

Dokumenty: Interpelace poslance L.Volného (VOLNÝ blok)

Nedílnou součástí poslanecké práce jsou interpelace. Jejich kvalita sahá od zviditelnění autora po snahu přes zesměšnění interpelovaného po snahu dosíci se věcné odpovědi. Podobně jsou na tom i reakce, kdo sleduje interpelace v televizi naživo, často žasne. V další části nabízíme některé zajímavé interpelace i s odkazy na jejich znění a odpověď.
Některé interpelace se datují až do roku 2019, ale odpovědi na ně jsou ze současné doby.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Podněty, Reakce, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 20, 2021

Dokument: Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020

Plný název dokumentu zní „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022“ a předkládá ho ministerstvo vnitra.

Označení „předsudečné nenávisti“ reflektuje skutečnost, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické.

Pokračování…

Z kategorie Bezpečnost, Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 2, 2021