2021 March

Dokument: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR v 2. pol. 2020

Předkládaný dokument má rozsáhlý název „Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020“.

Podle zprávy se jednotky ozbrojených sil České republiky v tomto období zúčastnily 14 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území republiky a 11 cvičení se zahraničními partnery na jejím území. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 byla převážná část plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery (mimo území ČR i na něm) v tomto období zrušena. Celková finanční částka pro uskutečněná cvičení činila 24,4 mil. Kč.

Pokračování…

Z kategorie Bezpečnost

Zaslal/a gentleman on March 31, 2021

Dokument: Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020

Zákon „o ČNB” ukládá České národní bance, aby do tří měsíců po skončení kalendářního roku předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání roční zprávu o výsledku svého hospodaření. Ta vychází z účetní závěrky, která v souladu s českými účetními standardy pro finanční instituce zahrnuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohy k účetní závěrce.

Společnost Deloitte Audit provedla audit účetní uzávěrky ČNB. Podle jejího závěru závěrka „podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České národní banky k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu…“.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty

Zaslal/a gentleman on March 30, 2021

Petr Ješátko: Karel Kryl prohlásil – Politikům se nevěří, politici se kontrolují!

Jak pravdivá slova. Znovu jsem si je připomněl při současném výročí 30. let vyhlášení Národního parku Šumava, v němž jsem jako lesák pracoval od r. 1992 do odchodu do důchodu začátkem r. 2011. V roce 1991 nařídil Zákon o ochraně přírody a krajiny mimo jiné v § 22 převést do roka hospodaření v lesích pod Národní park Šumava a u ostatních parků do dvou let.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on March 29, 2021

Petice: Kácení javoru stříbrného u Karlových lázní, Praha

Na pražském Smetanově nábřeží má být pokácen javor stříbrný kvůli vydláždění trojúhelníkového parčíku před hotelem Smetana a zbudování veřejného podchodu pod vozovkou směrem k řece. Nejedná se o projekt jakkoli urgentní ani vzniklý z poptávky místních obyvatel. Petiční výbor vyzývá starostu Městské části Praha 1 a celé vedení radnice, aby upustili od kácení dotyčného stromu.

Petici najdete zde.

Z kategorie Protest, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on March 25, 2021

Dokument: Evropský plán boje proti rakovině

Senát obdržel v těchto dnech obdržel dokument zvaný „Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě“, týkající se boje s rakovinou. Ten je rozpracován v dokumentu, jehož název tvoří titulek tohoto článku.

Rakovina byla v EU diagnostikována u 2,7 milionu lidí a dalších 1,3 milionu lidí na ni zemřelo. Rakovina také významně ovlivňuje životy jejich rodin a přátel. Evropa dnes tvoří desetinu světové populace, ale má čtvrtinu světových případů rakoviny. Bez účinných opatření stoupne počet obětí v EU do roku 2035 o více než 24 % a stane se hlavní příčinu úmrtí.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on March 22, 2021

Výzva: Protestní respirátor na protest na nose nos

Je-li nošení respirátoru povinné i v prázdné ulici, nosme jej – na protest. : )

Nabízíme protestní respirátor ve variantách:

 • Respirátor s nakreslenou ovcí.
 • Respirátor s nakreslenou a přeškrtnutou ovcí. : )
 • Varianty: černý / bílý

Pro objednávku napište na info zavináč obcanskymonitoring.cz

Koupit jej můžete i levněji než za 777 Kč, za kteroužto částku nakupuje respirátory naše vláda za naše peníze.

Popřípadě si jej vyrobte sami,

Z kategorie Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on March 20, 2021

Podporuji: Petice za ukončení omezení pohybu osob

Petici si můžete přečíst a podepsat ji zde.

Z kategorie Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on March 20, 2021

Vládní návrh – úmluva Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování na pracovišti

Náš právní řád v současné době poskytuje pouze částečnou ochranu proti obtěžování v souvislosti s výkonem práce, nezajišťuje výslovně ochranu v úmluvě uvedených osob proti násilí (včetně genderově podmíněného násilí) v souvislosti s výkonem práce ani příslušné pojmy nedefinuje.

Násilí na pracovištích je přitom v ČR častým jevem (podle omnibusového šetření na populaci se v roce 2015 s násilím na pracovišti setkalo 19 % osob a v roce 2019 již 36 % osob starších 15 let). Problém násilí na pracovišti je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, opakovaně se však ukazuje, že častěji postihuje ženy a nižší věkové kategorie (do 29 let).

Pokračování…

Z kategorie Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on March 19, 2021

Arch. Gebert: Pandemie odstřelila špatný „nový stavební zákon“

arch. Jiří Gebert

Pandemie nabídla šanci „myslet jinak“. Mění cenu života a smysl existence,. kolektivní chování lidského druhu nahrazuje nucená samota. Vázne příležitost face to face komunikovat a roušky mění osoby na anonymní homidy.

Ulice se zavřenými portály tradičních nákupních cílů pustnou. Kultura se vytrácí, haly, hlediště i divácké tribuny zejí prázdnotou. K pohodě chybí prostor soukromý tak veřejný. Všichni trpíme nedostatkem pohybu, čerstvého vzduchu v bytech husté zástavby. Ukazuje se, že území dobře provětrané (případ Florida) vykazuje významně nižší výskyt viru. Zástavba, pokud vytváří bariéry cirkulace vzduchu, má opačný efekt. Doktrínu zahušťování města je třeba obrátit v rozvolňování.

Pokračování…

Z kategorie Infrastruktura, Legislativa, Názory, Společnost

Zaslal/a gentleman on March 18, 2021

Převzato: Odborná skupina statistiků k epidemii covid


V reakci na neuspokojivou situaci týkající se sběru a zpracování dat o šíření a důsledcích infekce SARS-CoV-2 zřídil Výbor České statistické společnosti od 1. únoru 2021 odbornou skupinu. Měla by přispět k nápravě této situace, která má neblahé celospolečenské důsledky a která zároveň poškozuje pověst našeho oboru.
Zakládající členové odborné skupiny sepsali své prohlášení k současné situaci nazvané Pět kroků (nejen) ke zvládnutí epidemie. Upozorňujeme na její dokument Odborná skupina statistiků k epidemii covid.

Z kategorie Bezpečnost, Převzato, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on March 16, 2021

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2019

Zpráva je na základě zákona o právu na informace o životním prostředí a dalších norem každoročně předkládána ke schválení vládě a následně k projednání poslancům a senátorům. Nejpozději do tří měsíců od schválení vládou musí být zveřejněna. Dostupná je na webu Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Zpráva o životním prostředí ČR je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí u nás, určených jak pro podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti. Má nabídnout souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží. Od roku 2018 se zpracovává jednou za dva roky. na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Harmonogram přípravy byl posunut o tři měsíce kvůli epidemii covidu-19 a stavy nouze. Některá data v rámci kapitol Klimatický systém, Ovzduší, Půda a zemědělství, Průmysl a energetika a Doprava nebyla kvůli metodice vykazování a zpracování v době předložení zprávy k dispozici. Pokud se data objeví, bude zpráva aktualizována pouze v přehledech publikovaných ve Statistické ročence životního prostředí ČR 2019 a na portálu ISSaR.

Pokračování…

Z kategorie Ekonomika, Energetika, Společnost, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Zaslal/a gentleman on March 16, 2021

Arch. Švábová: Proč jsme hájili „Kozákův“ dům a proč jsme odmítali novostavbu

arch. Marie Švábová

Kristině Zábrodské v metropolitním magazínu Citylife se zdá neuvěřitelné, jaké vášně budila výstavba domu na rohu Opletalovy a Václavského náměstí. A jaké protesty vyvolala demolice tzv. Kozákova domu, který mu musel ustoupit, a proč ještě dnes mnoho lidí jeho kvality nedocenilo – měla ještě dodat. Protože i kritika realizace přetrvává.  

Pokračování…

Z kategorie Názory, Památky, Praha, Reakce

Zaslal/a gentleman on March 9, 2021

Arch. Jiří Gebert: Reakce na pořad „Kde budeme bydlet“ (ČT 1, 1. 3. 2021)

arch. Jiří Gebert

Pořad „Bilance“ má nahradit jednou měsíčně vysílaný investigativní pořad Reportéři a sledovat ekonomicky důležitá témata. Od pořadu Reportéři se liší šíří i ostrostí pohledu. Tentokrát došlo na Nový stavební zákon, který právě projednává parlament.
Přes oslí můstek obtíží se stavebním povolením rodiny, která chce k domku přidat přízemní přístavbu, se dostaneme k potřebě úprav stavební legislativy. Oslík naložený pochybnostmi a otázkami o smyslu a fungování zákona byl před můstkem odstrojen. Paní ministryně místního hospodářství, jež zákon, který nechala připravovat Hospodářskou komoru, s Babišem protlačuje parlamentem, by měla odměnit oslíky CZ pořádnou mrkví.
V Bilanci něco chybí, když si reportáž vybere z problému stavebního rozvoje Prahy malý, divácky srozumitelný případ nadměrné byrokracie, a přidá trochu teorie o zahušťování obyvatelstva.

Pokračování…

Z kategorie komentáře, Společnost

Zaslal/a gentleman on March 9, 2021

Vládní návrh – novela volebního zákona

Jedná se o změnu zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyvolanou nedávným rozhodnutím Ústavního soudu. Návrh má dvě varianty. První zachovává 14 volebních krajů, druhá navrhuje celou republiku jako jeden volební obvod. Podle vlády splňují obě varianty „parametry nastavené Ústavním soudem a nabízejí spravedlivější rozdělení mandátů“.

Podle většinového postoje je preferována první varianta, tedy žádná změna. O způsobu přepočítávání hlasů k zabránění nerovnosti v jejich počtu k dosažení jednoho mandátu se prý rozhodne později. Soudím, že nikoli. Volebních systémů je celá řada a přepočítávacích metod jsou ve světě desítky a jejich pro a proti jsou už víc než hodněkrát prověřeny praxí.

Myslím si, že když neuspěla ani dost rozšířená d´Hondtova metoda, těžko se vymyslí jiná. Různý počet voličů v obvodech není matematicky řešitelný tak, aby mandát byl podložen stejným počtem hlasů. Kvadratura kruhu má větší šanci na řešení. Jediným hmatatelným výsledkem tak zřejmě bude změna diskriminační hranice pro koalice.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on March 5, 2021

Vládní návrh – další úpravy dávek podpory kvůli covidu

Vláda pžedkládá návrh zákona s neprakticky dlouhým názvem “o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19“. Otázkou je, jestli by nebylo lepší ty řady úprav sjednotit, pročistit a zracionalizovat, aby se občané nemuseli prokousávat spoustou hlušiny, než najdou pomoc.

Zákon se bude aplikovat na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek. Upravuje podmínky nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu, podmínky nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu a podmínky nároku na zvýšení příspěvku na péči.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on March 4, 2021

Petr Ješátko: Názor odborníků na situaci v šumavských lesích

Přinášíme upravený článek P. Ješátka st. o problematickém přístupu k šumavským lesům.

Nemohu se smířit s tím, jak jsou v současné době obnovovány a rozšiřovány smrkové monokultury v nižších polohách, podle současného vedení parku to správné pro zisk! Dřevo je těženo, prodáváno a vzniklé holiny ponechávány přírodním procesům. Česky řečeno je to rabování přírody. Vedení parku Šumava, dosazené před sedmi lety ministrem Brabcem, několik ekologických aktivistů po setkání s panem Babišem a několik profesorů, dnes již jen přihlížejících, zásobují veřejnost v mediích, ke kterým mají díky vládnoucí garnituře přednostní přístup, odbornými nesmysly.

Pokračování…

Z kategorie Názory, Šumava

Zaslal/a gentleman on March 2, 2021

Pandemický zákon: Kdo jak hlasoval

Poslanecká sněmovna v pátek odhlasovala  (a Zeman podepsal) Pandemický zákon (zákon „o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19″.

Hlasování podle stran (pro/proti/zdržel se/omluven/nepřihlášen):

 • ANO 63/0/3/11/1
 • ODS 16/0/1/5/1
 • Piráti 19/0/0/2/1
 • SPD 0/15/0/4/0
 • ČSSD 11/0/0/2/1
 • KSČM 1/5/6/3/0
 • KDU-ČSL 7/0/0/3/0
 • TOP09 3/0/0/4/0
 • STAN 4/0/0/2/0
 • nezařazen 0/4/0/1/1

Tedy 124 pro, 24 proti.

Jmenný seznam poslanců a výsledky jejich hlasování najdete zde.

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on March 1, 2021