2021 May

Dokument: Návrh novely zákona o platu představitelů státní moci

Návrh novely zákona č. 236/1995 Sb. vychází ze skutečnosti, že podle stávající právní úpravy by v roce 2022 nastalo zvýšení platů pro představitele státní moci i soudce o nejméně 5,9 %. To nelze považovat za přijatelné jak při srovnání s platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu, tak s ohledem na soukromý sektor, který postihl dopad protiepidemických opatření. Navrhované datum účinnosti je 1. leden 2022.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on May 31, 2021

Petr Ješátko: Co si někteří politici o nás myslí

Úplně bez ostychu si myslí si, že jsme pouze stádo hlupáků, se kterými lze manipulovat kdykoliv a s čímkoliv. Když jsem zhlédl toto video, kde politik ODS Vondra a politik lidovců Hladík slibují přírodymilovným občanům další dva národní parky, musel jsem se smát.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 30, 2021

Dokument: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

Zpráva ČTÚ obsahuje čtyři dokumenty: Výroční zprávu o univerzální službě, Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Informace o vyřizování stížností na činnost ČTÚ a Výroční zprávu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. V rozsáhlém materiálu je snadno přehlédnutelná informace týkající se ochrany spotřebitele. Od počátku roku 2021 je v provozu nezávislý srovnávací nástroj pro porovnání cen a kvality služeb elektronických komunikací.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Infrastruktura

Zaslal/a gentleman on May 30, 2021

Dokument: Projev Reinharda Heydricha 2. 10. 1941

Místo: Praha, Černínský palác, sídlo říšského protektora

Příslušníci strany, pánové!

Z rozkazu vůdce jsem převzal před třemi dny vedení úřadu říšského protektora místo ochuravělého říšského protektora, říšského ministra von Neuratha.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on May 28, 2021

Petr Ješátko: Šetření na nepravém místě

Před 60 lety jsem nastoupil lesnickou profesi od motyky a pily, jak bylo tenkrát předpokladem pro lesníka. Vždy, jako fořt, jsem si vybíral lesníky, kteří měli vztah k lesu a především k pěstební činnosti. Celá léta jsme byli kontrolování nadřízenými od lesních závodů, počínaje po ministerstva a státní správy lesního hospodářství. Za výsledky práce, a tedy i za to, co po nás zůstávalo, včetně zalesněných případných holin či podsadeb jedlí a listnáčů, jsme dostávali i odměny za dlouhodobé výsledky péče o les.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 27, 2021

Dokument: Návrh vyhlášky MŽP o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil

Cílem právní úpravy z dílny ministerstva životního prostředí, která byla předložena vládě, je zvýšit ochranu Lochkovského profilu. Stávající vyhlášení a vymezení tohoto zvláště chráněného území pochází z roku 1988 a v současné době už nevyhovuje. Ani aktuální stav území a rozsah výskytu předmětů chráněných prvků neodpovídá platnému předpisu.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 26, 2021

Dokument: Věcný záměr zákona o vyvlastnění, připravený MPO a předložený vládě

Hlavním cílem záměru je „zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé“.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on May 26, 2021

Dokument: Rozhodnutí Rady Evropy o zákazu povinného očkování proti covidu-19

Rada Evropy rozhodla v rezoluci č. 2361 (2021) o zákazu povinného očkování. Členské státy EU (včetně ČR) jsou povinny:

  • zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a že na nikoho nebude politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřeje
  • zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován
  • zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním.

OM přináší jak odkaz na originální znění, tak rychlý český překlad (každá zmínka o vakcíně/vakcinaci se týká covidu-19).

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on May 25, 2021

Dokument: Vládní návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) zmiňuje v § 79 registr aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním nebo jsou podezřelé z nákazy, dále registr kategorizací prací a expozic vlivům pracovního a životního prostředí.
Chybí však specifikace, jak mohou osob, které prodělaly covid-19, byly proti němu očkovány nebo byly na toto onemocnění vyšetřeny, prokázat tyto skutečnosti.
Na základě žádosti vlády bude předložený návrh zákona projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on May 25, 2021

Dokument: Vládní návrh změn zákona o léčivech

Vláda poslala do Sněmovny návrh , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Jedná se o to, že zákon byl na základě harmonizace s unijním právem doplněný i normy z oblasti bezpečnosti reziduí veterinárních léčiv. Po nějaké době byly jednotlivé změny propojeny do formy nařízení EP a Rady a tato změna se musí logicky promítnout i do českého práva.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on May 24, 2021

Dokument: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020

Zpráva je tak nabitá daty, tabulkami a přehledy, že lze jen stěží vypíchnout něco obecnějšího pro názornost. Samotná čísla mnoho neřeknou, je třeba je hodnotit v kontextu záměrů a výstupů. Odpovědnost za uvedené programy v současné době mají MZe a MŽP.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Program, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 18, 2021

Dokument: Interpelace ohledně výjimky při zadávání veřejných zakázek

Poslanec Jakob (TOP 09) vznesl dotaz, jaké kroky podniklo ŘSD, aby splnilo povinnost používat při zadávání veřejných zakázek Národní elektronický nástroj (NEN), kolik zaplatilo za využití Tender Areny v letech 2018–2020 a kolik zaplatí v letech 2021–2023.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Infrastruktura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on May 17, 2021

Pozvánka na protest: Aleš Svoboda: Za návrat dětí do škol bez podmínek!!!

Přetiskujeme pozvánku na demonstraci, kterou organizuje Aleš Svoboda v Liberci Za návrat dětí do škol bez podmínek!!!

Sobota 15.5.2021 14:00

Dr. Edvarda Beneše, Liberec

Pokračování…

Z kategorie Protest

Zaslal/a gentleman on May 13, 2021

Dokument: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020

Z úvodního slova ombudsmana JUDr. St. Křečka vyjímám:

Už vícekrát jsem slyšel lidi říkat, že rok 2020 byl divný, že to byl rok, který můžeme „odepsat“. Rozhodně  bychom  ale  neměli  pandemii považovat  jako  výmluvu,  že  jsme  další  rok nechali některé problémy bez povšimnutí, bez snahy řešit je.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on May 7, 2021

Dokument: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů

Plný název novely zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on May 7, 2021

Petr Ješátko: Vilém Tell mezi poslanci?

Nezdá se mi příliš, co se honí hlavou našim poslancům ve Sněmovně. Jak jsem se dočetl na stránkách senátora Václava Lásky (za Zelené), je zděšen z toho, že poslanec Pánek (STAN) při projednávání novely zákona o myslivosti předložil návrh lovit zvěř v lesích lukem a šípy!!! Údajně to schválil Garanční zemědělský výbor poslanecké sněmovny, vedený nechvalně známým poslancem Faltýnkem (ANO).

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 5, 2021

Dokument: Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

Čtení tohoto dokumentu je jen pro silné povahy znalé ekonomiky a finančnictví, proto zájemce odkazuji na celý materiál. Jak se dalo čekat, protiepidemická opatření iniciovala v roce 2020 velký propad domácí ekonomiky.

Pokračování…

Z kategorie Ekonomika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on May 5, 2021

Petr Ješátko: Nevěřím svým očím

Když sedím tady doma na šumavské hájence a sleduji nejen dění v lesích v republice , ale i dění na politické scéně před nadcházejícími volbami, opakuji si slova Karla Kryla: Politikům se nevěří, politici se kontrolují.

Pokračování…

Z kategorie Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 4, 2021