Vláda připravila zpřísnění výplaty doplatku na bydlení

Vláda připravila zpřísnění výplaty doplatku na bydlení


Příspěvek četlo

 312 total views

Vláda připravila zpřísnění výplaty příspěvku na bydlení, novelou zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Celý dokument si můžete přečíst zde.

Dokument rozhodně doporučujeme k prostudování, v dokumentu jsou nejen velmi dobře vysvětleny podmínky přidělování těchto dávek, ale je zde vysvětlena logika a zdůvodnění smyslu této dávky – jejímž cílem je bránit růstu bezdomovectví.  Novela má řešit některé problémy se zneužíváním tohoto typu dávek, nejen ze strany žadatelů, ale častěji ze strany poskytovatelů bydlení – ubytoven pro chudé.  Psali jsme o tomto v Ringu v tomto článku: Vládní koncepce prevence a řešení bezdomovectví. Jaká je?

Novela působí věcně, rozumně, koncepčně. Níže cituji úryvky z dokumentu, které mne zaujaly:

“V současné době dochází k progresivnímu nárůstu poskytovaného doplatku na bydlení, a to nejenom z důvodu dopadů ekonomické krize, ale i proto, že se řada občanů naučila určité výhody zákona o pomoci v hmotné nouzi využívat. Proto se navrhují určitá zpřísnění při posuzování situace hmotné nouze osoby pro účely doplatku na bydlení na straně jedné a zjednodušení řízení o doplatku na bydlení na straně druhé.”

“Navrhované legislativní řešení především upravuje:  změnu stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení,

 • stanovení výše odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby byl v rámci jednoho bytu či jiného než obytného prostoru poskytnut pouze jeden doplatek na bydlení,
 • započítávání dávek z důchodového pojištění pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi v neúplné výši,
 • zpřesnění rozhodného období v měsíci podání žádosti o opakující se dávku a v období jejího poskytování,
 • hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním pro doplatek na bydlení a odejmutí opakující se dávky při neuplatnění majetku, pohledávek či nároků a možnost nového nároku na tuto dávku,
 • zpřesnění podmínek nároku na doplatek na bydlení,
 • doplnění definice bytu a jiného než obytného prostoru,
 • standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru a jejich kontrolu,
 • zrušení časového omezení poskytování doplatku na bydlení,
 • jaké doklady musí být k žádosti o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi přiloženy. “

“Okruh společně posuzovaných osob se určuje podle příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory s výjimkou situace, kdy osoby užívají jinou než nájemní formu bydlení. Okruh společně posuzovaných osob se pak může lišit od okruhu stanoveného pro příspěvek na živobytí. Okruh společně posuzovaných osob je tedy obtížně stanovitelný a jeho stanovení pro každou opakující se dávku zvlášť příliš administrativně zatěžuje orgán pomoci v hmotné nouzi. Také může docházet k situacím, že se vyplácí více doplatků na bydlení do jednoho bytu a v poslední době této skutečnosti začali využívat hlavně majitelé ubytovacích zařízení  a doplatkem na bydlení se tak hradí náklady spojené s bydlením, které v součtu mnohonásobně převyšují nájemné v místě obvyklé (včetně energií a služeb) určené pro jeden byt či místnost v ubytovacím zařízení. “

“Vývoj průměrného počtu příjemců s nárokem na doplatek na bydlení v roce 2011 byl 24,4 tis. příjemců a v roce 2012 narostl na 41,5 tis. příjemců  a v roce 2013 na 65,1 tis. příjemců. Obdobně vzrostly i celkové náklady na tuto dávku – v roce 2011 činily 850 mil. Kč a v roce 2012 se zvýšily na 1 673 mil. Kč a v roce 2013 na 2 814 mil Kč. “

 

Cíl

“Cílovým stavem právní úpravy je poskytovat doplatek na bydlení v přiměřené výši pouze  do vyhovujícího bydlení (důstojného bydlení) a zjednodušit administraci této dávky. Cílový stav v jednotlivých oblastech navrhované právní úpravy je následující: 

 • Cílem je změnit stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení tak, aby se okruh určoval stejně jako u příspěvku na živobytí a v konečném důsledku byly společně posuzovány osoby, které spolu fakticky užívají byt a mají k sobě stanovenou vyživovací povinnost nebo společně hospodaří. 
 • V souvislosti s neomezenou možností poskytovat více doplatků na bydlení do jednoho bytu či místnosti v nestandardní formě bydlení a snaze o dosažení úspor v této oblasti se navrhuje určit výši odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby součet těchto doplatků na bydlení tvořil celkovou sumu jednoho doplatku na bydlení odpovídající počtu osob fakticky užívající byt nebo jiný než obytný prostor.  
 • Dosavadní právní úprava vůbec nezvýhodňuje osoby, které pracovaly a hradily  si důchodové pojištění a nyní mají nárok na dávky z tohoto pojištění. Těmto lidem
  se navrhuje započítávat jejich dávky z důchodového pojištění pouze zčásti, jako je tomu u započítávání dávek z nemocenského pojištění. 
 • S úmyslem snížit administrativní zátěž zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi se navrhuje zpřesnění rozhodného období, ve kterém se hodnotí podmínky nároku na dávku a její výše.  
    • S cílem prohloubit motivaci osob aktivně si zvýšit příjem vlastním přičiněním se navrhuje, aby osoby, které mají možnost získat z vlastních zdrojů finanční prostředky, tyto prostředky použily pro uhrazení nákladů na své potřeby. Nabízí se proto zavést hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním i u doplatku na bydlení a ne pouze u příspěvku na živobytí, jak je tomu za současného právního stavu. Při neuplatnění zvýšení příjmu vlastním přičiněním by pak osoba nebyla v hmotné nouzi a neměla by nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a další nárok by mohl osobě vzniknout až po uplynutí určité doby.
    • Aby skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebyly vytlačovány do substandardní formy bydlení, navrhuje se specifikovat, jaké standardy kvality bydlení má jiný než obytný prostor splňovat a kdo tyto standardy bude kontrolovat, aby do takového prostoru mohl být poskytnut doplatek na bydlení. V souvislosti se změnou občanského zákoníku a možnosti uzavřít nájemní smlouvu i na nebytový prostor,
     je nutné definovat pojem „byt“ a pojem „jiný než obytný prostor“ a zároveň zpřesnit podmínky nároku na doplatek na bydlení.
    • V návaznosti na navrhované změny v rámci doplatku na bydlení a na neustálé posouvání  termínu předložení koncepce návrhu řešení sociálního bydlení v České republice 

se navrhuje zrušení časového omezení poskytování doplatku na bydlení. Ohledně snížení administrativní zátěže zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi se specifikuje, jaké musí žadatel doložit doklady, aby mohl být vyhodnocen nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a mohla být určena jejich výše.”

V kategorii Nezařazené

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 28.6.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky