Maršmeloun: Praha 1: Chceš v kauze informace? Zaplať nám bianko šek v rozporu se zákonem!

Maršmeloun: Praha 1: Chceš v kauze informace? Zaplať nám bianko šek v rozporu se zákonem!


Příspěvek četlo

 483 total views

Přetiskujeme e-mailovou komunikaci s Prahou 1 ohledně kauzy Maršmeloun. Požádali jsme o zaslání dokumentu zveřejnění záměru na prodej pozemků. Dokument totiž standardním způsobem jaksi není k nalezení… Domníváme se, že neexistuje. Je to i dost pravděpodobné z jiného důvodu: Kdyby byl záměr řádně ohlášen, je dost pravděpodobné, že by se našel i jiný zájemce, který by nabídl za pozemku vyšší cenu. –  A nepodařilo by se prodat pozemky za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá. – Viz náš příspěvek Kauza Maršmeloun: Zveřejnění smlouvy a co je v ní špatně.

Zaslali jsme Praze 1 žádost o zaslání dokumentu Záměr na odprodej pozemků (na nichž má stát Maršmeloun).

Z Prahy 1 přišla následující odpověď:

 

Č. j. Vyřizuje / linka Datum
UMČP1 058266/2015 E. Doubravová/668 16.04.2015
I-34/15

Věc: Potvrzení o zaevidování Žádostí o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane řediteli,

sdělujeme Vám, že dne 16.4.2015 obdrželo k zaevidování Oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týká kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku, Praha 1.

V souladu s ust. §17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s poskytnutím informace je Vám Úřad městské části Praha 1 oprávněn zaslat Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle platného Sazebníku úhrad za poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Výše nákladů nelze vypočítat před vyřízením žádosti.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
emilie.doubravova@praha1.cz, www.praha1.cz

Napsali jsme za Ring následující odpověď:

 

Vážená paní referentko,
Vaše stanovisko “Výše nákladů nelze vypočítat před vyřízením žádosti.”

je v rozporu se zákonem.

Cituji paragraf 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Žádám Vás tedy o zaslání hodnoty nákladů předem. A prosím a žádám tímto Prahu 1, aby postupovala (nejen v této kauze) už konečně podle zákona. A nevylučuji, že Váš nezákonný postup nebude předmětem některé z dalších stížností.

V kopii dávám pana tajemníka Dvořáka, který přítomným pětistům občanům a i do televizních kamer slíbil, že se touto kauzou bude osobně zabývat a pana starostu Lomeckého, na kterého rovněž apeluji, aby na vyšetření této kauzy osobně (za místní působnost) dohlédl.

Ještě aby mi bylo rozuměno: Dotyčná žádost o informace není zlomyslností, není naším cílem vymýšlet si pro úředníky Prahy 1 práci s hledáním dokumenty.
Ale: O dokument bylo žádáno už dříve a narozdíl od ostatních dokumentů, (zápis ze zastupitelstva, jednotlivé smlouvy apod), tento dokument nebyl nikdy dodán, ani na něj není z dalších dokumentů referováno.
Cílem naší žádosti je ověřit, zda daný dokument existuje. Zatím jej nikdo neviděl. Pokud neexistuje, je smlouva o smlouvě budoucí neplatná ze zákona. Proto je tato věc velmi důležitá.

Jako odpověď úplně postačí odpověď: “Dokument není standardním způsobem k dispozici”. (V případném soudním sporu nad smlouvou je důkazní povinnost předložit tento dokument na straně obce).

 

Dále komunikuje právník Prahy 1 takto. – Jedním slovem zamlžení…

 

Vážený pane doktore.

Městská část jako povinný ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s interní směrnicí o postupu při poskytování informací dle toho zákona, Vám zaslala potvrzení o zaevidování Vaší žádosti, které patří do kompetence oddělení právního, kontroly a stížností, Útvaru tajemníka, Úřadu městské části Praha. Toto oddělení žádosti pouze eviduje a dohlíží na dodržení zákonných lhůt pro vyřízení. Žádosti o informace nevyřizuje. V potvrzení o zaevidování je obsažena mimo jiné informace o oprávnění požadovat v souladu se zákonem úhradu v souvislosti s poskytováním informací. Podotýkám pouze upozornění. V tomto okamžiku nemůže být pracovníkům oddělení, kteří žádost nevyřizují, známo, zda-li a v jaké výši budou náklady spojené s poskytnutím informace požadovány zpracovatelem informace, a rozhodně není zavedena praxe, že by potvrzení o zaevidování obsahovalo již výši nákladů spojených s poskytnutím informace stanovených odhadem.
Zcela v souladu se zákonem je pak zpracovatelem žádosti o informace poslána žadateli o informace ve stanovené lhůtě před vlastním vyřízením žádosti a v souladu s nařízením tajemníka úřadu č. 2014/4 upravujícím sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 S., výše požadované úhrady.
Vaši žádost obdržel povinný dne 15.4.2015. Lhůta pro vyřízení žádosti skončí 30.4.2015. Do této doby je povinný ze zákona žádost o informace vyřídit nebo před vyřízením poslat žadateli výši úhrad.
Nejsem si vědom, že by povinný při vyřizování Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím postupoval jakkoliv v rozporu se zákonem a Vaše obvinění tak považuji za zcela nepodložená.

S pozdravem
JUDr. Petr Dětský
vedoucí oddělení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor tajemníka
Oddělení právní
Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 133, mobil: +420 606 035 446
petr.detsky@praha1.cz, www.praha1.cz

 

Online petice Maršmeloun versus Anežský klášter. – Děkuji za podpis, sdílení, přeposílání.

Odkaz na facebookovou událost demonstrace – aktuálně protest podporuje přes 1500 demonstrantů.

V kategorii Kultura, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 19.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky