Petr Ješátko: Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny – Lepší ochrana lesů zvláštního určení

Petr Ješátko: Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny – Lepší ochrana lesů zvláštního určení


Příspěvek četlo

 1,452 total views

Jesatko

Přetiskujeme návrh novely zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, kterou napsal  Petr Ješátko, st., bývalý lesní inspektor Národního parku Šumava.

Celý text si můžete přečíst zde. Doplněné věty jsou uvedeny tučně.

Cílem novelizace Zákona o ochraně přírody a krajiny je lepší ochrana lesů zvláštního určení. (Kam spadá například Národní park Šumava). Zatímco lesnický zákon ukládá správci lesa povinnost vytěženou část lesa do dvou let obnovit sadbou, v lesích zvláštní ochrany tato povinnost nyní v legislativě není.  Z logiky věci by však ochrana lesů zvláštní ochrany měla být přísnější než je ochrana běžného hospodářského lesa. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou Petr Ješátko napsal, tuto zjevnou absurditu napravuje.

Toto je závažná věc, lesa na Šumavě v rozporu s deklarovanou ochranou rok od roku ubývá. Pro informaci, zde jsou statistické údaje o objemu holin v Národním parku Šumava.

S návrhem se za Občanský monitoring plně ztotožňujeme a ve spolupráci s občanským sdružením Zákonomat jsme zahájili kroky, které povedou k projednání navrhovaného textu v Poslanecké sněmovně. O dosažených krocích budeme průběžně informovat. Níže uvádíme stručný přehled dalších upravovaných oblastí v návrhu zákona Petra Ješátka:

§ 15 Národní parky
1. Základní ochranné podmínky národních parků
Na celém území je zakázáno:
a) zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie doplnit, což jsou v lesnictví i harvestory a těžké vyvážecí soupravy na dříví.

Harvestor

 

Dosud nebyl tento pojem specifikován v zákoně a byl,zejména v poslední době zneužíván v neprospěch ochrany přírodních procesů. Prakticky se tak způsob těžebních prací v národních parcích,tedy lesích zvláštního určení naprosto nelišil od hospodářských lesů. Na těchto fotografiích můžete vidět výsledek práce harvestoru – rozsáhlou holinu u jezera Laka na Šumavě.

P1020590 P1020591 P1020592 P1020593

 

i) Pořádání hromadných lovů zvěře (natláčky, naháňky a pod.) nepatří do ekosystémů v národních parcích, vzhledem k tomu, že je současné výrazně rušivě ovlivňován i biotop chráněných živočichů.
c) a f) Pokud I. zóny jsou naprosto bezzásahové, je třeba v zákoně zdůraznit, že je zde zakázána jakákoliv těžba a lov zvěře.

§ 21 Právo myslivosti a rybářství
Výkon práva myslivosti v národních parcích vyloučit a nahradit péčí o zvířata (nikoliv zvěř) . V Plánech péče stanovit management jednotlivých druhů zvířat (včetně chráněných) v souladu s jejich vlivem na celý ekosystém. Pozn. již v minulosti v Plánech péče NP Šumava bylo zakotveno, že myslivost se na území parku neprovádí. Bohužel to nebylo dodržováno.

§ 22 Lesy národních parků
Holiny po vytěženém, z ekosystému odvezeném a prodaném dříví nelze v národních parcích akceptovat bez urychleného návratu lesního prostředí odpovídajícími dřevinami, podle příslušného lesního typu tak, aby byla zajištěna ekologická stabilita lesních porostů a zároveň, aby nebyl narušen vodní režim těchto porostů.

Petr Ješátko, st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu). Starší pořad Petra Ješátka pro Českou televizi

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Program, Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 13.7.2015

3 Komentáře

 1. babča Jana 13.7.2015 14:21

  Kéž by bylo víc lidí jako je pan Ješátko, bývalý lesní inspektor. Tohoto pána byste měli doporučit panu Hubenému za poradce.Je to člověk nejen vzdělaný, ale velice zkušený v oblasti zachování ekosystémů, v péči o lesy, ptactvo i zvířenu. Jeho prostřednictvím se rozšířil počet lidí chápajících potřebu zachovat neporušenou přírodu. Jana Schmidová

 2. Kurt Rusek 5.1.2016 14:18

  5. 1. 2016
  Sleduji již mnoho let divné reje různých vládou dosazovaných lidí na místo ředitele N.P. Šumava a dopadá to tak že zanedlouho zůstanou jen holé kopce. Co může udělat ředitel který je střídán s novou garniturou politiků a ti mají různé jiné zájmy než je rostoucí les a jsou zaměření na zisky z prodeje dřevní hmoty.I hospodářský les roste 100let a politci jsou ve funkcích jen několik let a jsou někteří z nich chtivější než všichní lýkožrouti ze Šumavy.

 3. Horst Lampert 13.7.2016 19:41

  Je velice smutné , že to co naší předci , na ŠUMAVĚ dokázali . A to měli jen pracovité ruce , ruční pili a sekery a koně . Ale co měli HLAVNĚ ? LÁSKU K PŘÍRODĚ ! To co CHYBÍ LIDÉ kteří DNES ROZHODUJÍ ! Zničit to co ROSTE MNOHO LET není DNES vůbec žádnej PROBLÉM ! Bohužel nejsmutnější na tom je,že se to stává tam kde by to ČLOVĚK NEJMÉNĚ ČEKAL! A to v Národních Parcích ! Je mě 68 roků ale ještě věřím tomu , že se na ŠUMAVU zase VRÁTÍ HOSPODÁŘI ! Když né DNES tak možná naší VNUCI POCHOPÍ , že PŘÍRODA se bez nás LIDÍ OBEJDE ale MI NÉ !

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky