Vládní novela zákona o střelných zbraních

Vládní novela zákona o střelných zbraních


Příspěvek četlo

 289 total views

Vlada CR logo

 

Vláda připravila novelu zákona o střelných zbraních. Přečíst si ji můžete zde. Přetiskuji části důvodové zprávy, které mne zaujaly.

“Cíl návrhu zákona 1. V návaznosti na události v muničním areálu ve Vrběticích (i jinde) stanovit jednoznačný právní režim nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky; 2. ve vazbě na tragickou událost v Uherském Brodě zefektivnit systém prověřování a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů.”

 

“Zákon o zbraních naopak neřeší otázku, jakým způsobem má být munice uložena tak, aby v případě náhodného výbuchu byly jeho následky minimalizovány, resp. aby primárně k takové události vůbec nedošlo.”

 

“Působnost uvedených právních předpisů na úseku nakládání s municí je standardně omezena na nakládání s municí soukromými a některými dalšími subjekty. Pro ozbrojené bezpečnostní sbory a ozbrojené síly jsou z těchto právních předpisů stanoveny rozsáhlé výjimky (§ 1 zákona o zbraních). Lze ovšem konstatovat, že v době vzniku právních předpisů upravujících v současnosti oblast nakládání s municí nebylo explicitně počítáno s eventualitou, že v objektech těchto složek bude provozována podnikatelská činnost soukromých subjektů.”

 

Dle platných právních předpisů je každý lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí nebo nabude důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilosti, povinen jej o tom poučit a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Faktické plnění této povinnosti je však omezeno skutečností, že lékaři nemusí disponovat informacemi o tom, zda je konkrétní pacient držitelem zbrojního průkazu. S ohledem na tuto skutečnost nemohou v řadě případů informovat ve smyslu dosavadní právní úpravy posuzujícího lékaře o tom, že držitel zbrojního průkazu zřejmě pozbyl zdravotní způsobilosti.

 

Policie má v současné době jen omezené oprávnění realizovat zajištění zbraní (anebo odnětí zbraní v případě pozbytí zbrojního průkazu). Policie především nemůže za účelem zajištění zbrojního průkazu a zejména zbraní vstoupit do obydlí jejich držitele.

 

Varianta 1 – Posílení vynucování a kontroly podmínek způsobilosti držitele zbrojního průkazu.

Tato varianta vychází z již dříve (viz část 1.2.3) zevrubněji citované Analýzy pěti aspektů vyplývajících z událostí v Uherském Brodu. Jejím smyslem je posílení nástrojů, které policie má ke kontrole a vynucování toho, aby každý držitel zbrojního průkazu zákonem stanovené podmínky splňoval po pokud možno celou dobu platnosti zbrojního průkazu, a aby v případě, že tyto podmínky splňovat přestane, bylo v co možná nejkratším čase rozhodnuto o odnětí jeho zbrojního průkazu.

 

Varianta 2 – Zpřísnění (hmotněprávních) podmínek pro získání zbrojního průkazu

Tato varianta by spočívala ve zvýšení úrovně požadavků na držitele zbrojních průkazů. Mohlo by se tedy jednat například o: – zvýšení věku pro získání zbrojního průkazu, – rozšíření výčtu nemocí, vad a stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu, – rozšíření výčtu skutkových podstat trestných činů, které způsobují ztrátu bezúhonnosti podle zákona o zbraních, nebo stanovení delších „distančních“ dob v případě méně závažných trestných činů [v případech uvedených v § 22 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o zbraních], – zpřísnění podmínek spolehlivosti (především přestupková spolehlivost a tzv. odklony v trestním řízení).

V kategorii Bezpečnost, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.12.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky