ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015

ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015


Příspěvek četlo

 308 total views

CNB logo

Upozorňujeme na zajímavý dokument ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015. Dokument si můžete přečíst zde, záloha dokumentu na našich stránkách je zde.

Přetiskuji pasáže z dokumentu, které mne zaujaly.

Pro výkon dohledu, ať už formou kontroly na místě (dohled založený na osobní a písemné komunikaci a analýze
informací), nebo formou dohledu na dálku (dohled založený na písemné komunikaci a analýze informací) nad dodržováním
povinností dohlížených subjektů v oblasti odborné péče, představují podání veřejnosti podstatný zdroj informací
o plnění povinností dohlížených subjektů vůči klientům.

 

V roce 2015 došlo oproti předchozímu roku opět k nárůstu celkového počtu podání směřujících k činnosti finančních
institucí, které dohlíží Česká národní banka (viz tabulkový přehled – Tab. A.XXII).
V sektoru úvěrových a platebních institucí se podstatná část podnětů týkala poskytování platebních služeb či nedodržení
smluvních podmínek ze strany úvěrových institucí. U stavebních spořitelen se významné množství podání týkalo
i nadále vypovídání smluv o stavebním spoření či předčasného splacení překlenovacího úvěru.
Z hlediska množství a závažnosti podání se již řadu let jeví situace jako nejvíce problematická v sektoru pojišťovnictví,
na který každoročně připadá zpravidla polovina počtu přijatých podání z celého finančního trhu. Hlavním problémem
v sektoru pojišťovnictví je zejména distribuce pojistných produktů ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů. Dílčí nedostatky
u pojišťoven se týkají postupu při likvidaci pojistných událostí a řízení a kontroly jejich distribuční sítě. Z pohledu
pojistných produktů je nadále nejvíce problémové investiční životní pojištění, u kterého se často vyskytují nedostatky
zejména při sjednávání pojištění. Pojišťovny by přitom prostřednictvím své distribuční sítě, jejím účinným řízením a kontrolou,
měly zajistit, aby zájemcům o pojištění byly pro sjednání konkrétního produktu poskytnuty vždy prokazatelně
relevantní a dostatečné informace. Pozitivní a dosud trvající pokles počtu podání v pojišťovnictví po roce 2012 jednak
lze přičítat aplikaci dohledových opatření, např. četným dohledovým výzvám a upozorňováním dohlížených subjektů
na zjištěné nedostatky, dále dohledovým benchmarkům a úředním sdělením, jejichž cílem bylo usměrnit výklad odborné
péče v oblasti pojišťovnictví právě legitimním směrem, a také upozornit a informovat veřejnost.

 

V roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu počtu podání u podání veřejnosti týkajících se poskytování služeb
na kapitálovém trhu, která směřovala k činnosti obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů, investičních
společností a investičních fondů. Příčinou přírůstku počtu stížností nebylo zhoršení morálky poskytovatelů služeb
na kapitálovém trhu podléhajících dohledu ČNB. Zvýšený počet stížností se týkal zahraničních obchodníků s cennými
papíry, zejména těch, kteří dohledu ČNB nepodléhají, protože poskytují investiční služby v ČR přeshraničně na základě
povolení k činnosti uděleného orgánem dohledu jiného členského státu EU a provedeného oznámení o úmyslu poskytovat
investiční služby v ČR.

 

Tabulka: přehled počtu přijatých podání na prošetření

V kategorii Ekonomika, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 2.8.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky