Senát schválil novelu autorského zákona

Senát schválil novelu autorského zákona


Příspěvek četlo

 1,025 total views

senát

 

 

Senát schválil novelu autorského zákona. Detail historie projednávání si můžete přečíst zde.

Text, včetně důvodové zprávy, si můžete přečíst zde.

Zálohu dokumentu na našich stránkách si můžete přečíst zde.

Cituji z důvodové zprávy pasáže, které mne zaujaly:

 

V rámci kolektivní správy je potřeba řešit základní problémy jakékoli  správy majetku s roztříštěným vlastnictvím. Obecněji v sociologické či právně-
ekonomické terminologii jde o typickou situaci kolektivní akce a souvisejících problémů (agency  problem, free-riding
problem aj.). V praktické rovině jde především o zajištění dostatečné  transparentnosti
kolektivních správců práv (dále jen „kolektivní správci“ nebo „KS“) a  efektivních
mechanismů pro řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, jak mezi
nositeli práv a KS,
tak mezi KS a uživateli předmětů ochrany. V oblasti kolektivní správy je
typický monopolní
výkon kolektivní správy, ať už se vyvinul a setrvává přirozenou cestou
jako nejpraktičtější
způsob výkonu kolektivní správy, a to jak z hlediska nositelů práv, tak
zejména z hlediska
uživatelů, nebo je stanoven výslovně zákonem. Monopol se vyvinul
přirozenou cestou,
v některých státech, je stanoven přímo zákonem, jak je tomu v případě
české právní úpravy
platné od roku 2000 (do té doby existoval monopol faktický). S existencí
monopolu souvisí
otázky jeho možného zneužití a nastavení mechanismů, které by takovému
zneužití zamezily.

SKS nabízí významné nástroje pro efektivní řízení kolektivní správy,
např. formuluje
konkrétní nároky v oblasti transparentnosti KS a stanoví další pravidla,
v jejichž důsledku lze
očekávat zlepšení kolektivní správy a vyšší právní jistotu i
uživatelskou spokojenost
zúčastněných subjektů. Cílem SKS je zajistit v rámci EU, resp. EHP (dále
pro zjednodušení
jen „EU“) tzv. „level playing field“, tj. stanovit takové požadavky na
kolektivní správce, které
zajistí vysokou úroveň správy práv, finančního řízení, transparentnosti
a podávání zpráv.


Další okruhy problémů kolektivní správy jsou známy z praxe. Jde zejména
o tvorbu sazebníků
KS, které jsou často kritizovány uživateli předmětů ochrany (zvl.
hotely, restauracemi apod.).
Tyto problémy rovněž souvisejí s kolektivní správou a předkladatel
považuje za účelné řešit
v navrhované úpravě jak implementaci SKS, tak související problematická
témata.

 

Platná právní úprava již nyní stanoví KS řadu informačních povinností,
zejména vůči
nositelům práv, vůči ministerstvu kultury jakožto orgánu dohledu, i vůči
uživatelům

V rámci konzultací vyšlo najevo, že KS obecně mají nastaven vcelku efektivní mechanismus
řešení stížností na činnost KS, i když vnitřní postup zpravidla není upraven procesním
předpisem.
Při volbě mezi variantami je namístě vzít v potaz, že mezi kolektivními správci existují
významné rozdíly co do povahy práv, která spravují, počtu osob, které zastupují, i rozpočtu,
kterým disponují. Za této situace se nejeví jako přiměřené a efektivní stanovovat všem KS
jednotný mechanismus, jak mají řešit stížnosti, ve smyslu varianty c). Příliš podrobná zákonná
úprava by znamenala riziko, že konkrétní mechanismus nebude odpovídat reálné činnosti
jednotlivých navzájem různých KS.
Konkrétní dopad navrhované změny lze obtížně vyčíslit, neboť po zrušení nesystémové
regulace teprve nastanou jednání s kolektivními správci o sazbách vybíraných za hotelové
pokoje. Nelze v tuto chvíli odhadnout, zda budou sazby růst o 100 %, 200 % nebo klesat.
Pro zjednodušení však předpokládejme růst sazeb o 200 % a zároveň předpokládejme, že
provozovatelé ubytovacích zařízení zcela přenesou tento náklad na klienty. V současné době
jsou sazby v přepočtu na pokoj a den následující:

Kolektivní správce Sazba pokoj/den
OSA 0.29 Kč

DILIA 0.21 Kč
Intergram 1.21 Kč
OAZA 0.14 Kč
OOAS 0.21 Kč
Celkem 2.06 Kč

 

V případě, že provozovatelé přesunou náklad zvýšených sazeb plně na klienty, zvýší se cena
hotelového pokoje za den o 4.12 Kč. Ve vztahu k například průměrné ceně za hotelový pokoj
v Praze v roce 2014 dle studie PwC (http://www.pwc.com/cz/cs/tiskovezpravy/
2015/prumerna-cena-za-hotel-v-praze.html), tedy k ceně 2.018 Kč, by šlo o zvýšení ve
výši cca 2 promile. Zpracovatel RIA obdržel v rámci konzultací podrobnější data, která však
podporují výše uvedený závěr.

Závěr:
Doporučuje se zrušit omezení odměn za přijímače v hotelových pokojích.

 

Odměna pro nakladatele za půjčování v knihovnách
Řešeným problémem je, že nakladatelům klesají výnosy z prodejů mj. kvůli technickému
pokroku, díky němuž je dnes mimořádně snadné pořizovat kopie z děl vypůjčených
v knihovnách, a to nejen kopírovacími zařízeními, ale také fotoaparáty, mobilními telefony
apod. Dle stávající právní úpravy dostávají autoři za půjčování děl v knihovnách odměnu,
placenou ze státního rozpočtu. Nakladatelé však za půjčování v knihovnách nedostávají
odměnu žádnou, ačkoli jsou také negativně obchodně dotčeni v důsledku hromadného
půjčování a souvisejícího pořizování kopií.

Vyžádané údaje, které by umožnily náležité vyhodnocení zvažované změny, nebyly
předkladateli předloženy. Vzhledem k absenci takových údajů nezbytných pro náležité
zdůvodnění navrhované změny, včetně souvisejících dopadů na státní rozpočet, se doporučuje
nulová varianta. (Nulová varianta. První variantou je ponechat AZ beze změny. Za půjčování

v knihovnách nebudou nakladatelé dostávat žádnou odměnu. Zůstane zachována odlišná
právní pozice autorů, kteří za půjčování v knihovnách odměnu dostávají).

 

 

V kategorii Školství, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky