Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016


Příspěvek četlo

Upozorňuji na zajímavý dokument Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 a cituji z dokumentu pasáže, které mne zaujaly.

 

Dále rostla spotřeba dat v mobilních sítích, kdy podle odhadů bylo v roce 2016 přeneseno 88 petabajtů
dat, což je o 65 % více než v roce předcházejícím.

Vzhledem k blížícímu se konci platnosti poštovní licence stávajícímu držiteli České pošty, s.p,
dále jen „Česká pošta“, (ke konci roku 2017) se ČTÚ v oblasti poštovních služeb soustředil na úkony
směřující k posouzení, zda nadále existují důvody ukládat povinnosti poskytovat základní služby.
Na základě komplexního přezkumu trhu Úřad dospěl k závěru, že tyto důvody zde jsou, a do ve-
řejné konzultace proto zaslal záměr nového uložení těchto povinností.

 

Úřad navázal na své aktivity v oblasti ochrany spotřebitele týkající se analýzy smluvních podmí-
nek mobilních operátorů a následného tzv. spotřebitelského semaforu a své poznatky doplnil o ná-
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 | 7
slednou analýzu smluv čtyř největších síťových operátorů a šesti vybraných virtuálních operátorů.
Nedostatky, které shledal, zpracoval do srozumitelné podoby a svá zjištění prezentoval na webu.
Palčivost problémů ve smlouvách s operátory potvrdil i průzkum veřejného mínění provedený
v červenci a srpnu 2016 výzkumnou agenturou Nielsen. Zákazníci v šetření odpověděli, že jako
nejvíce problematické vnímají nepřehledné, dlouhé a složité smlouvy, vágní formulaci smluvních
pokut a zejména jednostranné změny smluv ze strany operátorů.

 

HOSPODAŘENÍ ČTÚ
Na  příjmové straně rozpočtu ČTÚ v  roce 2016 vykázal 4,372 mld. Kč, na  straně výdajové
709 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů obstaraly výnosy z aukce kmitočtů (2,643 mld.
Kč) a příjmy ze správy rádiového spektra.
Z rozpočtu 2016 ČTÚ uspořil 985 mil. Kč, z čehož 700 mil. tvořila úspora výdajů na úhrady
ztráty z poskytování poštovní služby, 34,5 mil. Kč úspora výdajů na úhradu ztráty z poskytování
univerzální služby v oblasti telekomunikací a 251 mil. korun připadlo na ostatní výdajové položky.
Na platy zaměstnanců a s nimi spojené povinné platby ČTÚ v roce 2016 vynaložil 570,2 mil.
Kč. Úřad k 31. 12. 2016 evidoval celkem 598 zaměstnanců a 633 systematizovaných míst. K 1. lednu
2016 přešlo 98 % všech zaměstnanců ČTÚ do služebního poměru.

 

 

Stávající pokrytí optickými sítěmi (FTTH/B) v ČR lze v celoevropském srovnání hodnotit jako
mírně podprůměrné, když např. podle studie Evropské komise Broadband Coverage in Europe in
2015 (dostupné online: [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity]) je ČR s pokrytím
domácností na úrovni 17,3 % pod průměrem EU28, který činí 20,9 % domácností. Je však
nutno vzít do úvahy vysoké zastoupení jiných infrastruktur pro vysokorychlostní připojení v pevném
místě na maloobchodním trhu v ČR, kterými jsou především sítě kabelové televize (CATV
sítě), rozvíjející se FTTC sítě a v neposlední řadě i bezdrátové sítě (vč. WiFi). Při pohledu na mezinárodní
srovnání procentuálního zastoupení NGA přístupů, tj. aktivních přípojek (zahrnující
FTTH/B sítě, VDSL a CATV sítě s DOCSIS 3.0) na počtu všech vysokorychlostních přístupů je
ČR, podle dat zveřejněných Evropskou komisí (viz Broadband indicators, July 2016 – dostupné
online: [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity]), nad průměrem EU28 (51 %
v porovnání se 42  %).

 

Z pohledu dostupnosti NGA sítí je v ČR na srovnatelné úrovni s ostatními evropskými státy.
Jedinou výjimku tvoří dostupnost NGA sítí ve venkovských oblastech, kde se ČR v mezinárodním
srovnání řadí mezi evropské státy s nejnižším pokrytím.

 

Budoucí rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí (zejména FTTH/B) v následujících letech
zejména právě ve venkovských oblastech by měla podpořit realizace připravovaného dotačního
programu státní podpory pro rozvoj NGA sítí. ČTÚ v dalších letech předpokládá pokračující růst
podílu FTTH/B přístupů a vysokorychlostních přístupů prostřednictvím mobilních sítí, a to zejmé-
na v souvislosti s rozvojem služeb poskytovaných na sítích 4. generace.

 

Stabilní cenová hladina byla narušována pouze krátkodobými marketingovými akcemi zaměřenými
na získání nových zákazníků, podporu vánočního prodeje apod.

 

 

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, IT

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.6.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky