Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016


Příspěvek četlo

 968 total views

Upozorňuji na zajímavý dokument Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 a cituji z dokumentu pasáže, které mne zaujaly.

 

Dále rostla spotřeba dat v mobilních sítích, kdy podle odhadů bylo v roce 2016 přeneseno 88 petabajtů
dat, což je o 65 % více než v roce předcházejícím.

Vzhledem k blížícímu se konci platnosti poštovní licence stávajícímu držiteli České pošty, s.p,
dále jen „Česká pošta“, (ke konci roku 2017) se ČTÚ v oblasti poštovních služeb soustředil na úkony
směřující k posouzení, zda nadále existují důvody ukládat povinnosti poskytovat základní služby.
Na základě komplexního přezkumu trhu Úřad dospěl k závěru, že tyto důvody zde jsou, a do ve-
řejné konzultace proto zaslal záměr nového uložení těchto povinností.

 

Úřad navázal na své aktivity v oblasti ochrany spotřebitele týkající se analýzy smluvních podmí-
nek mobilních operátorů a následného tzv. spotřebitelského semaforu a své poznatky doplnil o ná-
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 | 7
slednou analýzu smluv čtyř největších síťových operátorů a šesti vybraných virtuálních operátorů.
Nedostatky, které shledal, zpracoval do srozumitelné podoby a svá zjištění prezentoval na webu.
Palčivost problémů ve smlouvách s operátory potvrdil i průzkum veřejného mínění provedený
v červenci a srpnu 2016 výzkumnou agenturou Nielsen. Zákazníci v šetření odpověděli, že jako
nejvíce problematické vnímají nepřehledné, dlouhé a složité smlouvy, vágní formulaci smluvních
pokut a zejména jednostranné změny smluv ze strany operátorů.

 

HOSPODAŘENÍ ČTÚ
Na  příjmové straně rozpočtu ČTÚ v  roce 2016 vykázal 4,372 mld. Kč, na  straně výdajové
709 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů obstaraly výnosy z aukce kmitočtů (2,643 mld.
Kč) a příjmy ze správy rádiového spektra.
Z rozpočtu 2016 ČTÚ uspořil 985 mil. Kč, z čehož 700 mil. tvořila úspora výdajů na úhrady
ztráty z poskytování poštovní služby, 34,5 mil. Kč úspora výdajů na úhradu ztráty z poskytování
univerzální služby v oblasti telekomunikací a 251 mil. korun připadlo na ostatní výdajové položky.
Na platy zaměstnanců a s nimi spojené povinné platby ČTÚ v roce 2016 vynaložil 570,2 mil.
Kč. Úřad k 31. 12. 2016 evidoval celkem 598 zaměstnanců a 633 systematizovaných míst. K 1. lednu
2016 přešlo 98 % všech zaměstnanců ČTÚ do služebního poměru.

 

 

Stávající pokrytí optickými sítěmi (FTTH/B) v ČR lze v celoevropském srovnání hodnotit jako
mírně podprůměrné, když např. podle studie Evropské komise Broadband Coverage in Europe in
2015 (dostupné online: [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity]) je ČR s pokrytím
domácností na úrovni 17,3 % pod průměrem EU28, který činí 20,9 % domácností. Je však
nutno vzít do úvahy vysoké zastoupení jiných infrastruktur pro vysokorychlostní připojení v pevném
místě na maloobchodním trhu v ČR, kterými jsou především sítě kabelové televize (CATV
sítě), rozvíjející se FTTC sítě a v neposlední řadě i bezdrátové sítě (vč. WiFi). Při pohledu na mezinárodní
srovnání procentuálního zastoupení NGA přístupů, tj. aktivních přípojek (zahrnující
FTTH/B sítě, VDSL a CATV sítě s DOCSIS 3.0) na počtu všech vysokorychlostních přístupů je
ČR, podle dat zveřejněných Evropskou komisí (viz Broadband indicators, July 2016 – dostupné
online: [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity]), nad průměrem EU28 (51 %
v porovnání se 42  %).

 

Z pohledu dostupnosti NGA sítí je v ČR na srovnatelné úrovni s ostatními evropskými státy.
Jedinou výjimku tvoří dostupnost NGA sítí ve venkovských oblastech, kde se ČR v mezinárodním
srovnání řadí mezi evropské státy s nejnižším pokrytím.

 

Budoucí rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí (zejména FTTH/B) v následujících letech
zejména právě ve venkovských oblastech by měla podpořit realizace připravovaného dotačního
programu státní podpory pro rozvoj NGA sítí. ČTÚ v dalších letech předpokládá pokračující růst
podílu FTTH/B přístupů a vysokorychlostních přístupů prostřednictvím mobilních sítí, a to zejmé-
na v souvislosti s rozvojem služeb poskytovaných na sítích 4. generace.

 

Stabilní cenová hladina byla narušována pouze krátkodobými marketingovými akcemi zaměřenými
na získání nových zákazníků, podporu vánočního prodeje apod.

 

 

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, IT

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.6.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky