Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2019

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2019


Příspěvek četlo

 667 total views

Zpráva je na základě zákona o právu na informace o životním prostředí a dalších norem každoročně předkládána ke schválení vládě a následně k projednání poslancům a senátorům. Nejpozději do tří měsíců od schválení vládou musí být zveřejněna. Dostupná je na webu Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Zpráva o životním prostředí ČR je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí u nás, určených jak pro podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti. Má nabídnout souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží. Od roku 2018 se zpracovává jednou za dva roky. na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Harmonogram přípravy byl posunut o tři měsíce kvůli epidemii covidu-19 a stavy nouze. Některá data v rámci kapitol Klimatický systém, Ovzduší, Půda a zemědělství, Průmysl a energetika a Doprava nebyla kvůli metodice vykazování a zpracování v době předložení zprávy k dispozici. Pokud se data objeví, bude zpráva aktualizována pouze v přehledech publikovaných ve Statistické ročence životního prostředí ČR 2019 a na portálu ISSaR.

Z textu zprávy vyjímáme (kráceno):

 • “Rok 2019 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální, průměrná roční teplota 9,5 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1981–2010. Srážkově byl rok 2019 normální, napršelo 92 % ročního srážkového normálu 1981–2010.
 • Dlouhodobě klesá podíl zemědělské půdy a roste podíl zastavěných ploch. Kromě trvalé ztráty úrodné půdy tak dochází ke zvyšování nepropustnosti povrchů a následně roste intenzita odtoku vody z krajiny.
 • Kvalita ovzduší a kvalita povrchových vod se v ČR pozvolna zlepšují. Přetrvává však znečištění povrchových i podzemních vod pesticidy, které se do vod dostávají z intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.
 • Výrazně roste počet ČOV s terciárním stupněm čištění, jejich počet dosáhl 1 538, tj. o 1 038 ČOV více oproti roku 2002.
 • Emise skleníkových plynů poklesly v období 1990–20181 o 35,6 % a o 1,3 % v meziročním srovnání. ČR kromě emisí suspendovaných částic PM2,5 již plní emisní stropy stanovené k roku 2020.
 • Problematická zůstává doprava, která je nadále téměř zcela závislá na fosilních zdrojích energie. Spotřeba energie v dopravě vzrostla v období 2000–2019 o 75,6 %, meziročně o 1,4 %. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v dopravě v roce 20184 činil 6,5 %.
 • Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů byla historicky nejvyšší. Bylo vyrobeno 10,1 TWh, což znamená výraznější meziroční nárůst o 6,9 % na celkových 11,6 %.
 • Nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví stanovených pro arsen, kadmium, olovo, nikl, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a benzen.
 • Stav lesních porostů je v důsledku zhoršující se kůrovcové kalamity a sucha neuspokojivý. Objem evidovaného smrkového dřeva napadeného kůrovci se za poslední rok téměř zdvojnásobil.
 • V nakládání s odpady výrazně převažuje materiálové využití a jeho podíl se zvyšuje na úkor skládkování. Nadále je však téměř polovina komunálních odpadů ukládána na skládkách.
 • Celková produkce odpadů od roku 2009 vzrostla zejména v souvislosti s rozvojem stavební činnosti na 37 362,3 tisíc tun.
 • V období 2000–2019 poklesla rozloha zemědělské půdy o 1,8 %. V rámci zemědělské půdy však vzrostla plocha trvalých travních porostů o 5,9 %.
 • Meziročně stoupla spotřeba rodenticidů v důsledku přemnožení populace hraboše polního. Spotřeba vápenatých hmot se ve srovnání s rokem 2018 zvýšila o 18,2 %.
 • Celková hrubá výroba elektřiny se meziročně snížila o 1,1 % a dosáhla 87,0 TWh. Zahraniční obchod s elektřinou měl, stejně jako v předchozích letech, exportní charakter (15,1 % celkově vyrobeného množství elektrické energie).
 • Objem veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z centrálních zdrojů meziročně vzrostl o 15,8 % na 52,6 mld. Kč, ale objem výdajů z územních rozpočtů obcí a krajů vzrostl jen mírně (na 40,9 mld. Kč).
 • Investice na ochranu životního prostředí vzhledem k HDP jsou v ČR dlouhodobě nad průměrem EU.”

Zprávu v lném znění najdete zde.

V kategorii Ekonomika, Energetika, Společnost, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 16.3.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky