Firmě Monsanto vyprší v ČR koncem roku licence na testovací výsadbu GMO

Firmě Monsanto vyprší v ČR koncem roku licence na testovací výsadbu GMO


Příspěvek četlo

 569 total views

Firmě Monsanto vyprší v prosinci licence na testovací setbu kukuřice v České republice. Výsev geneticky modifikovaných druhů rostlin je zakázán v Německu, ve Francii, Rakousku, Bulharsku, Řecku, Lucembursku.

Firmě Monsanto, která je největším světovým výrobcem geneticky modifikované pšenice, vyprší v prosinci licence na testovací setbu kukuřice v České republice. Evropská environmentální agentura (EEA) považuje geneticky modifikované druhy (GMO) za středně až vysoce rizikové z hlediska pylem zprostředkovaného přenosu genů. Výsev geneticky modifikovaných druhů rostlin je zakázán v Německu, ve Francii, Rakousku, Bulharsku, Řecku, Lucembursku.

Pokusné pěstování GMO v Česku

V České republice bylo povolen testovací výsev rozhodnutím Ministerstva Životního prostředí, který si můžete přečíst zde. Ministerstvo životního prostředí uvádí následující, viz citace z dokumentu rozhodnutí. Úvodní část dokumentu hovoří o naprosté neškodnosti vzorku. S tím ostře kontrastuje druhá část dokumentu, posuďte sami.

“Analýza vlastností GM kukuřice NK603, s přihlédnutím ke zkušenostem z pěstování tradiční kukuřice v rámci EU ukázala, že riziko potenciálních nežádoucích účinků na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, vyplývající z plánovaných pokusů s NK603, lze považovat za zanedbatelné. 
Riziko, že vložená vlastnost v NK603 navodí významnou konkurenční výhodu nebo nevýhodu v přirozeném prostředí, je zanedbatelné. Jako u každé jiné kukuřice, je pravděpodobnost, že se tato kukuřice rozšíří mimo zemědělsky využívané plochy, velmi nízká.”

Zpráva dále uvádí, že “podle zprávy Ministerstva zemědělství o analýze GM pylu MON810 v medu ze dne 10. ledna 2012 nebyl ve vzorcích medu z různých částí České republiky zjištěn výskyt pylu GM kukuřice. Na základě těchto výsledků nejsou z hlediska včelařství (umístění včelstev) nutná žádná zvláštní opatření.”

“Společnost Monsanto plánuje uvádění výše uvedených GM kukuřic do životního prostředí prostřednictvím ZS Nechanice, VÚRV Ivanovice na Hané a ČZU. Ty budou zodpovídat za vlastní realizaci pokusů na základě uzavřených smluv: zajistí založení pokusu, předseťovou přípravu, setí a veškeré činnosti spojené s provedením polního pokusu.”

Rizika mezi řádky

Pasáže o “zanedbatelné nebezpečnosti” jsou použity ke zdůvodnění povolení. Ale nyní si přečtěte následující instrukce:

 “Pozemky, kde bude nakládání s geneticky modifikovanou kukuřicí probíhat, budou označeny ve všech rozích viditelnými tabulemi s nápisem: POZOR! GENETICKY MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS! NEVSTUPOVAT! NEZKRMOVAT! CHEMICKY OŠETŘENO!”

A dále: “Monitorována budou rovněž místa, kde došlo k úniku GM materiálu při případné havárii vozidla převážejícího GM materiál.”

a dále: “Pokus s NK603 a NK603 × MON 810 na lokalitě Nabočany bude vyset v dubnu nebo květnu, jeho ukončení proběhne do konce měsíce června tak, aby nedošlo k tvorbě životaschopného pylu. Kukuřice bude zlikvidována před vymetáním lat. Zbytky osiva budou odvezeny osobním automobilem, proškolenou osobou ZS Nechanice k přechodnému uložení na pracovišti a zlikvidované společně s likvidací pokusu na lokalitě Probluz. Důležitým opatřením zamezujícím šíření semen je řádné vyčištění mechanizace (secí stroj, kombajn) po ukončení setí/sklizně, secí a sklízecí technika nesmí opustit pole do doby jejího vyčištění od osiva a posklizňových zbytků.”
Vše je z hlediska povolení jasné a bezpečné, mezi řádky však jasně vyčíst rizika. Byla zvážena? Vyplatí se státu tato rizika podstoupit?

Celý text rozhodnutí

Celý text povolení MŽP firmě Monsanto, z něhož jsem v článku citoval, si můžete přečíst zde.

V kategorii Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 27.8.2013

1 Komentáře

  1. Knecht Ruprecht 2.10.2013 05:12

    Když čtu o tom, jak se bude nakládat s osivem Monsanta, tak mám pocit, že se nejedná o osivo, ale radioaktivní materiál.Děsí mě už jenom pomyšlení, že firma, která vyráběla bojovou chemikálii “Agent Orange” pracuje s potravinami.Všude v okolních státech firmu Monsanto ve velkém vypovídají a pálí lány jejich GMO smrtonosného osiva. Udivuje mě proto, že my snad jako jediní v Evropě této firmě pod křídly zednářů z NWO poklonkujeme.

    http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Search.aspx?Query=osivo+GMO+z+Monsanta

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky