Hluboké hrdlo II : Návrh zákona o Šumavském národním parku

Hluboké hrdlo II : Návrh zákona o Šumavském národním parku


Příspěvek četlo

 1,086 total views

Skupina senátorů kolem hlubockého starosty a senátora Tomáše Jirsy (ODS),  využila své zákonodárné iniciativy a připravila návrh zákona o Národním parku Šumava.

Vybírám a komentuji citace, které mne zaujaly. Celý dokument si můžete přečíst zde.

Národní park Šumava není jen jedním z nejvzácnějších a nejkrásnějších míst v ČR. Není jen oblíbenou destinací turistů z ČR a ze zahraničí, je zcela unikátním ekosystémem, jedním z nejvzácnějších nástrojů ochrany přírody. Národní park Šumava zabírá 68064 ha území. Divočinou (bezzásahovým územím) je jen malá část parku (a velmi, velmi malá část republiky). Z hlediska životního prostředí se však jedná o ta nejvzácnější místa území ČR. Na těchto územích se vyskytuje příroda ve své největší pestrosti: řádově tisíce rozpoznaných taxonů. A na těchto poměrově malých územích se vyskytuje  velmi vysoký počet nejvzácnějších organismů. A typicky zde žijí chránění živočichové a rostliny, které už nežijí jinde.

Je užitečné podívat se, na čem pracuje a co prosazuje “think-tank” kolem pana kmotra Dlouhého z Hluboké. Co mají v úmyslu s naším nejvzácnějším parkem udělat. K citacím neuvádím čísla stránek, je snadné si konkrétní citace fulltextovým vyhledáváním dohledat.

Co je cílem zákona?

Cílem zákona, jak jsem jej pochopil, je nahradit pro Šumavu zákon o ochraně přírody a krajiny, který je pro developery příliš přísný, zákonem, který by legálně umožnil devastaci území. Klasický scénář zločinu, který je v souladu se zákonem. Ostatně, současný ředitel parku Mánek (ODS) se záměrem na likvidaci parku netají, viz článek: Ze světového seznamu mizí jeden národní park: Šumava. Znáte přísloví kozel zahradníkem?

Ochranné pásmo 

“Národní park se vyhlašuje bez ochranného pásma.”

Netřeba komentáře. Jedna jediná nenápadná věta způsobí likvidaci ochranného pásma 93000 hektarů území.

Poslání parku

“Posláním národního parku je vedle naplnění cílů ochrany a zachování typického vzhledu krajiny rovněž umožnit jeho využívání k veřejnému poznání, vzdělávání, rekreaci a turistice, jakož i k podpoře udržitelného rozvoje územně samosprávných celků, na jejichž správním území se národní park rozkládá.

Vytučnil autor článku. Čti “rozvoj území”, rozuměj “zájmy developerů”.

Park nebo lunapark?

“Území národního parku mimo zastavěné území lze využívat k turistice a rekreaci v rozsahu, který není v rozporu s posláním národního parku. Vstup a pohyb osob na území národního parku mimo zastavěné území se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, obecnými právními předpisy a návštěvním řádem národního parku.”

Autopark! a drive-in park!

Zákaz vjezdu už nebude platit nikde, bude stačit si sehnat povolení. Pro kmotry žádný problém.

“Vjíždět a setrvávat motorovými vozidly na území národního parku nad rámec základních ochranných podmínek mohou osoby s trvalým pobytem, vlastníci
5 § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 6 § 1 odst. 1, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. nemovitostí a nájemci pozemků na území národního parku pouze se souhlasem a v rozsahu stanoveném Správou.”

Park má být fragmentován a převeden do majetku obcí

…ano, tento model “se umí” a je zmáknutý. Přes obce už není problém dostat pozemky k těm správným lidem. Rozkradení a zastavení Šumavy už nemá stát nic v cestě.

“Nezastavěné pozemky a pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví obcí na území národního parku ve správě Státního pozemkového úřadu, Správy NP a CHKO Šumava, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesů České republiky a Vojenských lesů a statků, nacházející se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v zastavěných územích a zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace se bezúplatně převedou do vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pokud o převedení obec do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádá.”

Ukázka jedné z mnoha lží

V důvodové zprávě zákona se uvádí toto:

“Přijetím zákona nedojde ke zvýšení nákladů na státní rozpočet.” 

… přitom v zákoně je jasně napsáno:

Ҥ 12
Finanční náhrada a daňová kompenzace
1) Obcím, na jejichž území zasahuje Národní park Šumava, náleží od státu finanční náhrada za ztížení péče o všestranný rozvoj jejich území a ztížení péče o potřeby jejich občanů (dále jen „finanční náhrada“).
2) Finanční náhrada se poskytuje každoročně a je splatná do konce června kalendářního roku, za nějž je poskytována.
3) Výše finanční náhrady se stanoví v závislosti na počtu občanů obce a velikosti jejího katastrálního území, na němž se nachází národní park
4) Vedle finanční náhrady náleží obci, na jejímž území se nachází Národní park Šumava od státu kompenzace poskytovaná za ušlý výnos daně z nemovitostí ( dále jen „daňová kompenzace“). Daňová kompenzace se poskytne za ušlý výnos daně z nemovitostí vzniklý v důsledku osvobození nemovitostí ve vlastnictví státu nacházejících se na území II. a III. zóny národního parku od daně. Daňová kompenzace se poskytne ve výši daně z dotčených nemovitostí.
5) Vláda stanoví nařízením výši finanční náhrady, způsob jejího výpočtu, postup při zjištění výše daňové kompenzace a způsob provedení plateb.”

Nic proti kompenzacím, podobně je toto řešeno např. i v Norsku, ale odstavec znamená, že státní rozpočet musí nějaké peníze najít. Věta “Přijetím zákona nedojde ke zvýšení nákladů na státní rozpočet.” je tedy lež. Jedna z mnoha.

V kategorii Dokumenty, Protest, Reakce, Šumava

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 19.4.2014

1 Komentáře

  1. Johnf170 7.6.2014 06:39

    Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that Thank you for lunch! Whenever you have an efficient government you have a dictatorship. by Harry S Truman. deaedadcdkke

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky