MŽP připravuje změnu procesu EIA

MŽP připravuje změnu procesu EIA


Příspěvek četlo

 367 total views

MŽP připravuje změnu procesu EIA (vyhodnocení vlivu stavebního záměru na životní prostředí). Cílem novely je harmonizace českého práva se směrnicí 2011/92/EU.

Materiál je zde.

Záloha na “Ringu” je zde.

Cituji pasáže z dokumentu, které mne zaujaly:

“Proces EIA lze v jistém slova smyslu srovnat s institutem znaleckého posudku v oblasti ochrany životního prostředí. Daný proces představuje významný preventivní nástroj ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a je významný a přínosný i pro podnikatelskou sféru, neboť může včas upozornit na možné environmentální problémy spojené s uvažovaným záměrem a přispět k jejich řešení. Včasné řešení potenciálních problémů v předinvestiční fázi přípravy záměrů je levnější než dodatečná řešení těchto problémů, a to zejména v případech, kdy jsou tato řešení prováděna až v etapě vlastního provozu.”

 

“Přijetí předložené novely může mít pozitivní efekt také na schvalovací proces záměru nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín, bude-li o realizaci projektu rozhodnuto.”

 

“Slovenské republice bylo (obdobně jako ČR) vytýkáno, že na legislativní úrovni nezajišťuje dotčené veřejnosti dostatečný přístup do procesu posuzování vlivů, což ve svém důsledku vede též k omezení práva účastnit se povolovacích řízení a případně také žalovat rozhodnutí před soudem. Pod hrozbou zastavení čerpání prostředků z evropských fondů na velké infrastrukturní projekty schválil v roce 2010 slovenský parlament novelu zákona, která mezi přímé účastníky navazujících řízení zařadila též jednotlivé fyzické osoby (v ČR se přitom navazujících správních řízení mohou dle § 23 odst. 9 stávajícího ZPV účastnit pouze nevládní organizace nebo záměrem dotčené obce).
V případě přiznání plnoprávného účastenství příslušníkům dotčené veřejnosti by tyto osoby měly procesní postavení odpovídající postavení účastníků dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. Takovým účastníkům by náležela především následující procesní práva:
a) právo být informován o zahájení řízení,
b) právo na „přiměřené poučení“ o svých právech a povinnostech, „je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné“,
c) právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
d) právo vyjádřit v řízení své stanovisko a právo žádat poskytnutí informací o řízení,
e) právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům,
f) právo nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí již v právní moci,
g) právo účastnit se veřejného ústního jednání a být o jeho konání informován s časovým předstihem,
h) právo zvolit si zmocněnce a společného zmocněnce,
i) právo namítat podjatost úředních osob,
j) právo na doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou,
k) právo podat proti rozhodnutí odvolání, případně rozklad a právo vzít podané odvolání či rozklad zpět,
l) právo vyjádřit se k podaným odvoláním jiných účastníků,
m) právo podat proti rozhodnutí žalobu,
n) právo dát podnět k provedení přezkumného řízení,
o) právo podat žádost o obnovu řízení,
p) právo domáhat se ochrany před nečinností správního orgánu, pokud uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí,
q) právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, proti němuž zákon neposkytuje jiný prostředek ochrany.
Oproti tomu vybraná varianta konzultativní účasti spočívá v tom, že příslušníkům dotčené veřejnosti není v řízeních navazujících na proces EIA přiznáno postavení účastníků řízení, ale jsou jim garantována pouze procesní práva, jejichž přiznání požaduje EIA směrnice. Tyto osoby se budou „účastnit“ předmětných řízení pouze prostřednictvím takto přiznaných práv.”

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.6.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky