Průhonice: Program Ringu pro komunální volby

Průhonice: Program Ringu pro komunální volby


Příspěvek četlo

 1,291 total views

Přetiskujeme program “Ringu” pro komunální volby v Průhonicích. Volební kandidátka je zveřejněna zde.

Ekonomika

 • Velké procento obyvatel Průhonic nemá trvalé bydliště v Průhonicích, tedy “za” tyto občany nedostávají Průhonice žádnou finanční podporu. Chceme motivovat občany k tomu, aby si převedli trvalé bydliště do Průhonic. Chceme zveřejnit seznam výhod pro obyvatele s trvalým pobytem, po vzoru sousedního Vestce, kde tyto podpory již fungují velmi dobře: Přednostní umístění dětí v MŠ a ZŠ, levnější vstup do Průhonického parku a do Dendrologické zahrady pro občany s trvalým pobytem v Průhonicích. Vyplatí se to.
 • Pro obec a pro organizace obce (ZŠ, MŠ, Technické služby, Městská policie) nakupovat energie prostřednictvím aukcí. Po vzoru obcí, které toto realizovaly, lze předpokládat úspory v řádu až statisíců Kč ročně. Chceme postupně zavádět úsporné LED osvětlení v obci a „smart“ systémy, které šetří elektrickou energii. Celková spotřeba elektřiny v obci přesahuje výrazně 1.000.000 ročně. Inspirovat se chceme Berlínem.
 • Chceme provést revizi smluv, z nichž vyplývá peněžité plnění. Identifikovat smlouvy, které mohou zbytečně zatěžovat rozpočet. (Stará smlouva ALCOM, z níž vyplývá pro obec plnění 450.000 Kč ročně, bez dostatečné protihodnoty pro obec).
 • Chceme zavést v obci a v organizacích obce IP telefonii (telefonie přes internetový protokol, příkladem je skype), což při stejné funkčnosti ušetří v obci až stovky tisíc Kč ročně.
 • Chceme podporovat rozvoj cestovního ruchu v obci: Zaintegrovat obec do turistických systémů a evidencí. Plánujeme spoluorganizovat ve spolupráci s průhonickými podnikateli události, propagující Průhonice a relaxaci zde. Chceme upravit v této podobě stránky obce a v informačních systémech obce, i spolupracovat se sousedními obcemi.

Jednání s občanem

 • Chceme zavést pro komunikaci s občany systém www.podnety.cz Na těchto stránkách občan může podat podnět (např. rozbitá lavička, chybějící koš), kdykoliv se může podívat na stav zpracování podnětu, na všechny související dokumenty. – A může být automaticky informován o všech změnách. (Cílem přímé demokracie není, aby lidé chodili po schůzích, ani aby bylo na vše referendum. Cílem je, aby občan zadal, co potřebuje a aby si kdykoliv mohl zkontrolovat stav splnění svého podnětu). Podobné systémy jsou v korporátní sféře běžně využívány pro sběr a vyhodnocování požadavků. Chceme tento systém použít i pro správu obce. (Náklady na zavedení tohoto systému jsou v řádu jednotek tisíc ročně).
 • Chceme podkladové dokumenty, určené k hlasování na zastupitelstvu, zveřejňovat na stránkách obce.
 • Chceme zavést internetový přenos z jednání zastupitelstva. (Způsobem, který si nevyžádá náklady vyšší než 1000 Kč).
 • Chceme zveřejňovat rozpočet obce na webu obce v přehledné, grafické podobě – klikací rozpočet a další data formou tzv. open dat. (Způsobem, který si nevyžádá náklady vyšší než 5000 Kč).

Urbanismus a životní prostředí

 • Budeme bránit změnám územního plánu směrem k větší zastavěnosti, dále se budeme snažit po dohodě s vlastníky pozemků dosáhnout toho, aby část pozemků, určených původně k dalšímu zastavění, byly změněny na využití veřejně prospěšnější (např. zeleň).
 • Chceme se zaměřit na chodce a cyklodopravu a promyslet v Průhonicích systém pěších tras, s nimi spojených laviček a odpočivadel pro spoluoobčany i návštěvníky parku, včetně podpory handicapovaných (nejen bezbariérovost, slepých a špatně vidících jsou tisíce, chceme je přilákat do Průhonického Pparku a Dendrolkyogické zahrady. Aktuálně nemají k dispozici trasy, které by je naváděly na zastávky, k bankomatům, k obchodům, k restauracím, k zastávkám atd). Chceme pracovat na kultivaci veřejných prostranství v Průhonicích, chceme zahájit výsadbu alejí a dalších stromů, podpořit včelařství. Chceme zkusit pro tyto aktivity začít využívat nově uzákoněný systém veřejných prací nezaměstnaných.
 • Chceme po vzoru Černošic v Průhonicích zavést regulaci reklamy. (Zakázat světelnou a zvukovou reklamu na téměř celém území obce), omezit billboardy do podoby, jež nebude rušit pohledové zóny v obci.
 • Chceme vypracovat a zavést prostorové regulativy, které umožní ochranu důležitých pohledových zón v obci.
 • Chceme zapracovat na protipovodňových opatřeních nejen v naší obci, ale snažit se o změnu i na úrovni širšího regionu a kraje. Začít s protipovodňovými opatřeními v ulici U Botiče. Projednat a prosazovat střednědobá a dlouhodobá opatření ve spolupráci s okolními obcemi a ŘSD.
 • Chceme pravidelně sledovat kvalitu vody v Botiči, pomoci chránit Průhonický park, památku UNESCO a Dendrologickou zahradu.
 • Chceme zavést přehlednější způsob značení a směřování v obci. (veřejná parkoviště v obci, veřejné WC, odbočka na D1, ale i odkazy na restaurace). Auta nyní v obci zbytečně bloudí).

Školství, bezpečnost a sociální oblast

 • Shodně se stávajícím zastupitelstvem považujeme za prioritu zajistit pro Průhonice cenově dostupný dům s pečovatelskou službou. Plánujeme pokračovat v zajišťování obědů pro seniory, a ve spolupráce s občanskými sdruženími v podpoře dalších akcí pro seniory, zejména klubu seniorů.
 • Chceme zastavit odprodej bytů z majetku obce, naopak chceme postupně, jak to finanční možnosti obce dovolí, pořídit do vlastnictví obce byty tak, aby obec mohla ve větší míře vykonávat sociální politiku: Plánujeme využívat byty ve vlastnictví obce pro pracovníky MŠ, ZŠ, Parku, Dendrologické zahrady, VÚKOZu. (Jedná se o státní zaměstnance a příslib zvýhodněného bydlení je způsob, jak tyto pro Průhonice klíčové zaměstnance udržet v obci). Chceme podporovat MŠ, ZŠ v jejich projektech, aby výuka v Průhonicích byla co nejkvalitnější.
 • Chceme podporovat ZŠ v podpoře tvorby volnočasových aktivit, přípravek na zkoušky,  doučovacích kroužku či rekvalifikačních kurzů.
 • Plánujeme pokračovat v podpoře obce komunit, spolků, průhonických sportovních oddílů.
 • Chceme zajistit na náměstí volně přístupné veřejné vývěsní místo pro zveřejňování kulturních událostí tak, aby Průhonice začaly žít jako komunita, aby byl potlačen satelitní charakter obce. Když se lidé znají a přátelí se spolu, žije se jim výrazně lépe.
 • Pracujeme na projektu modernizace kamerového systému, který přinese efektivní péči o bezpečnost obyvatel v obci.
 • Chceme zavést stručné resumé zpravodajství v angličtině o událostech v Průhonicích v Průhonicku pro početnou obec cizinců v naší obci.

 

V kategorii Program, Průhonice

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 19.9.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky