Vyšla zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2013

Vyšla zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2013


Příspěvek četlo

 438 total views

Celý dokument je k přečtení zde.

Zpráva tvoří základ reportingu v oblasti životního prostředí České republiky. Poslanecká sněmovna vzala dokument na vědomí. Výbor pro životní prostředí zprávu neprojednal. Proč?

Cituji pasáže z publikace, které mne zaujaly. Celkově na mne dokument působí jako dobrá zpráva…

Stav životního prostředí ČR se dle hodnocení pro rok 2013 mírně zlepšil a pozitivní trend vývoje z předchozích let tak pokračoval.

 

V posledních deseti letech postupně klesá výroba elektřiny v parních elektrárnách a naopak roste význam jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů.

 

Nadále zhruba třetina obyvatel ČR žije v oblastech s překročenými imisními limity pro suspendované částice frakce PM10 a dvě třetiny obyvatel jsou vystaveny nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo(a)pyrenu. Nejrizikovější pro lidský organismus jsou nadlimitní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10, frakce PM2,5 a nadlimitní koncentrace benzo(a)pyrenu. Hlavním producentem těchto zdraví ohrožujících látek je lokální vytápění domácností, které je zdrojem téměř 90 % veškerých vyprodukovaných emisí benzo(a)pyrenu a přibližně 41 % suspendovaných částic.

 

V důsledku zástavby krajiny dopravní infrastrukturou a záboru zemědělského půdního fondu pro územní rozvoj měst dochází k neustálé fragmentaci přírodního prostředí.

Pokračuje trend snižování odběrů a spotřeby vody, k nejvýraznějšímu snížení odběrů došlo v kategorii energetika (meziročně o 17,0 %). Meziročně se daří zvyšovat počet obyvatel připojených k vodovodní síti.

Meziročně se oproti roku 2012 snížilo celkové množství vypouštěných odpadních vod o 2,0 %. Pokračuje trend ve snižování znečištění vypouštěného z bodových zdrojů. Pokračuje pozvolné zvyšování počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci, v roce 2013 bylo 82,8 % obyvatel ČR připojeno na veřejnou kanalizaci, z čehož 95,0 % na kanalizaci zakončenou ČOV. Celkem 97,4 % odpadních vod vypouštěných do kanalizace bylo čištěno. Pokračuje zvyšování počtu ČOV s terciárním stupněm čištění.

 

Ve všech hodnocených ukazatelích jakosti vody došlo v dlouhodobém pohledu ke snížení jejich koncentrací ve vodních tocích.

 

Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR stoupá, zvyšuje se rovněž plocha přirozené obnovy lesa.

 

Mezi lety 2000–2013 se o 3,1 % snížila celková výměra orné půdy v ČR, ve stejném období narůstá plocha trvalých travních porostů (o 3,5 %).

 

Spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v roce 2013 meziročně poklesla o 3,9 %, resp. 3,5 %.

 

Energetická náročnost hospodářství v ČR dlouhodobě klesá.

Mezi lety 2007–2012 bylo 37,0 % evropsky významných druhů živočichů a rostlin hodnoceno z hlediska ochrany ve stavu nedostatečném, 31,5 % ve stavu nepříznivém.

 

Pokračují zábory zemědělské a lesní půdy v důsledku zástavby území. V roce 2013 se zastavěné a ostatní plochy rozšířily o 2,4 tis. ha a zaujímaly 10,6 % území ČR. Nadále pokračuje proces fragmentace krajiny liniovými dopravními stavbami.

Materiálová náročnost hospodářství ČR je v evropském kontextu nadprůměrná.

V kategorii Dokumenty, Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 23.12.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky