Maršmeloun: Podnět pro kontrolní výbor MHMP

Maršmeloun: Podnět pro kontrolní výbor MHMP


Příspěvek četlo

 541 total views

Přetiskujeme naše podání pro kontrolní výbor Magistrátu Hlavního města Prahy v kauze Maršmeloun.

 

Věc: Podnět pro kontrolní výbor MHMP

Vážená paní předsedkyně kontrolního výboru paní doktorko Janderová, vážené členky a  členové kontrolního výboru MHMP.

Obracím se na Vás s prosbou a žádostí o vyšetření nesrovnalostí v kauze „Maršmeloun“, ve shodě s interpelacemi na zasedání zastupitelstva MHMP ze dne 14.4.2015.

Bližší informace o kauze jsou uvedeny zde:

http://obcanskymonitoring.cz/?p=3699

Žádost

Žádám Vás o urychlené zahájení kontrolních aktivit, neboť vzhledem k probíhajícímu stavebnímu povolení hrozí nebezpečí prodlení. Z důvodu veřejného zájmu věcné ochrany památkové rezervace je třeba zamýšlené stavbě „Maršmelounu“ zabránit. Regulační požadavky na ochranu dotyčného místa formulovalo Ministerstvo kultury ve svém závazném stanovisku z roku 2010. Pozdějším procesem se podařilo investorovi, resp. stavebnímu úřadu Prahy 1, tyto požadavky procesně obejít ve prospěch investora a v neprospěch ochrany kritických částí Pražské památkové rezervace na Praze 1. Regulační a ochranné požadavky najednou „zmizely“. Požadavky na ně už dneska nejsou součástí spisu žádosti o územní rozhodnutí (to už developer získal) a nyní probíhajícího stavebního povolení.

Zdůrazňujeme, že my, protestující občané nežádáme nic více, než to, aby požadavky formulované v závazném stanovisku Ministerstva kultury, byly splněny. Nežádáme navíc ani písmeno, nežádáme nic v rozporu se zákonem, naopak jen to, aby byl zákon naplněn. Závazné stanovisko ministerstva kultury je uvedeno zde:

http://obcanskymonitoring.cz/?p=3750

Vedle „prominutí“ památkových regulací ve prospěch developera nastaly v tomto případě i další skutečnosti, které je třeba prověřit a v zájmu veřejného zájmu jim zabránit: Převod pozemků Prahy developerovi za nápadně nevýhodných podmínek pro Prahu. Developer na základě smlouvy o smlouvě budoucí má odkoupit od MHMP pozemky za cenu nejen nižší, než je cena v místě obvyklá. – K této oblasti se vztahuje druhá část požadavků na podání.

Žádost o neprodlené konání kontrolního výboru MHMP

Pokud stavbě zabráníme před vydáním stavebního povolení, nebude moci developer hrozit sankcemi. Tzn. je třeba konat neprodleně a rychle, aby se předešlo případným škodám pro Prahu 1 a MHMP v důsledku udělení povolení pro chybný projekt.

Zdůvodnění žádosti

Dle zákona o obcích, paragrafu 119 Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstev a obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Legitimace konání kontrolního výboru MHMP

Žádost o provedení kontroly vyplývá z provedené občanské interpelace na zastupitelstvu MHMP, kde občané zastupující protestující občany uvedli 4 interpelace, v nichž žádali kontrolní výbor, aby konal. Tento požadavek v odpovědi na interpelace podpořili radní pro kulturu Jan Wolf (vyjádřil podporu kauze i slib podklady nechat prověřit), náměstek paní primátorky Matěj Stropnický (slíbil nechat zkontrolovat dokumenty) i sama paní primátorka Adriana Krnáčová (slíbila celou kauzu prověřit a napsat písemnou odpověď interpelantovi). – Viz záznam interpelací. Shodné požadavky na kontrolní výbor byly formulovány i v petici občanů, zaslané datovou schránkou.

Vlastní žádost

  1. Praha prodává pozemky investorovi za cenu nižší, než je v místě a čase obvyklé. – To je v rozporu s povinnostmi řádného hospodáře. Tento postup je sice ze zákona možný,  avšak zákon v takových případech ukládá Praze povinnost zdůvodnit, proč je cena nižší než je cena v místě a čase obvyklá. To se nestalo. Toto zdůvodnění není uvedeno ve smlouvě, není uvedeno v rozhodnutí zastupitelstva, není uvedeno v záměru. Tato skutečnost zakládá neplatnost smlouvy.
  2. Prodává-li Praha pozemky, má ze zákona povinnost jako první krok zveřejnit záměr o prodej pozemků (nestačí jen prodej odhlasovat na zastupitelstvu). Požádali jsme o zaslání tohoto záměru dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  Máme důvody se domnívat, že tento dokument nebyl zveřejněn. (Dokonce ani nikdy nevznikl). Nezveřejnění záměru ze zákona způsobuje úplnou neplatnost smlouvy.
  3. Smlouva o smlouvě budoucí, jakkoliv je nevýhodná pro Prahu a velmi vstřícná pro developera, není ze strany developera dodržována. Praha 1 je vzhledem k této smlouvě tzv. poškozenou třetí stranou a z tohoto institutu má Praha 1 možnost i smlouvu žalovat. Například nebyla dodržena tato věta:  „Účelem této smlouvy je poskytnout budoucímu kupujícímu pozemky pro výstavbu domu uvedeného v ustanovení 1.2. s cílem zajistit, aby tato výstavba proběhla v souladu s architektonickým charakterem Starého Města a s místními potřebami.“
  4. Smlouva o smlouvě budoucí nehovoří o záměru postavit „Maršmeloun“, nýbrž specifikuje předešlý stavební záměr, který byl roku 2010 závazným stanoviskem Ministerstva kultury zamítnut. Tzn. smlouva je v aktuální podobě pro jakoukoliv výstavbu na pozemcích nepoužitelná a musí se dodatkovat.  V rámci jednání o dodatkování žádáme MHMP, aby do smlouvy doplnil požadavky NPÚ a Ministerstva kultury, jak byly definovány v Závazném stanovisku Ministerstva Kultury. A doplnění požadavků Prahy 1.
  5. Vzhledem k tomu, že kontrolní výbor „kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti“, žádám o kontrolu, jak byly v tomto případě dodrženy obecní politiky památkové péče? Učinila obec Praha (MHMP a magistrát) v rámci kompetencí samostatné působnosti dostatečné aktivity k prosazení veřejného zájmu ochrany památek?
  6. Výše uvedené body jsou doporučení ke kontroly. Prosím však o prošetření všech smluv a celého postupu a o identifikaci všech (i námi dosud neidentifikovaných pochybení) a o následné doporučení pro Radu a pro zastupitelstvo MHMP, jak tyto nesrovnalosti dále řešit.

 

Děkuji Vám za Váš čas tohoto problému, který Primátorka, Rada, zastupitelstvo, výbory „zdědily“ z minulosti. Ačkoliv stávající politická i úřednická reprezentace MHMP za tyto problémy nemůže, je povinna je řešit a ve veřejném zájmu vyřešit.

 

Hezký, aktivní den, přeje

Občanský monitoring

www.obcanskymonitoring.cz

Id datové schránky: 9t5ftud

 

S pozdravem,

Mgr. Vítězslav Praks, PhD.

Mobile: 00420606577286

Skype: XVITAP

 

Online petice Maršmeloun versus Anežský klášter. – Děkuji za podpis, sdílení, přeposílání.

Odkaz na facebookovou událost demonstrace – aktuálně protest podporuje přes 1200 demonstrantů.

V kategorii Kultura, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 19.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky