Maršmeloun: Magistrát zrušil územní rozhodnutí vydané Prahou 1 jakožto nezákonné

Maršmeloun: Magistrát zrušil územní rozhodnutí vydané Prahou 1 jakožto nezákonné


Příspěvek četlo

 1,208 total views

Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy vydal 14.9. 2015 v kauze Maršmeloun rozhodnutí, kterým zrušil územní rozhodnutí vydané Prahou 1 pro jeho nezákonnost. (Rozpory se stavebním zákonem). Kompletní text rozhodnutí si můžete přečíst zde.

Cituji z dokumentu rozhodnutí o přezkumu MHMP.

 

“Odbor stavebního řádu MHMP na základě uplatněného podnětu dospěl po předběžném posouzení věci ve smyslu § 95 odst. 1 správního řádu k závěru, že jsou dány důvody pro přezkum předmětného rozhodnutí, neboť lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.”

 

“MHMP považuje některá pochybení stavebního úřadu při vydání rozhodnutí za tak závažná, že přikročil k vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení.”

 

“Dle ustanovení § 98 správního řádu jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může příslušný správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení.”

 

“MHMP zjistil, že rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v rozporu s ustanovením § § 92 odst 5 stavebního zákona, který ohledně obsahových náležitostí jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví prováděcí předpis. Tím je u územního rozhodnutí o umístění stavby vyhláška č. 503/1999 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, konkrétně ust. § 9. Porovnáním podnětem napadeného rozhodnutí s tímto ustanovením je zcela jednoznačné, že došlo k porušení právního předpisu, neboť předmětné územní rozhodnutí některé náležitosti neobsahuje, např. druh pozemků, vzdálenosti od sousedních staveb, dostatečně jasně a srozumitelně popsaný tvar budovy, vymezení území dotčeného vlivem stavby. Rozhodnutí je tak v rozporu s předpisy stavebního práva. Rozhodnutí je tak rovněž vydáno v rozporu s ustanovením § 68 odst. 2 věta první správního řádu.”

 

“Za další nezákonnost považuje MHMP, že některé podklady pro rozhodnutí byly vydány k původně projednávané dokumentaci, příp. v době vydání rozhodnutí podle již zrušených předpisů. Tento fakt dokumentují data vydání těchto podkladů (podklady z let 2008 a 2009 –k původně projednávané dokumentaci, podklady z let 2011 až 2014 k dokumentaci po její změně). Např. závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, které bylo vydáno podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zatímco v době projednávání v roce 2013 a 2014 již platil zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.”

 

“Podle rozhodnutí se stavba umísťuje také na pozemcích parc.č. 1036/2, 903/2, 909/2 a 910/4 v k.ú. Staré Město ve vlastnictví Národní galerie. Stavební úřad uvádí, že souhlas je doložen dokladem z 18.7.2013. Ze spisového materiálu vyplývá, že tím však vlastník pozemků doložil jen souhlas s „projektovou dokumentací pro územní řízení“, ne souhlas s umístěním stavby na svých pozemcích. Rozhodnutí tak bylo vydáno v rozporu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona ve znění účinném ke dni podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Zde se stanoví: „Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.“ Z citovaného ustanovení je evidentní, že se musí jednat o souhlas s umístěním stavby. Ten však stavební úřad při vydání rozhodnutí k dispozici neměl. Rovněž žadatel při projednávání investice takového rozsahu nedisponoval explicitním souhlasem Národní galerie k umístění stavby na jejích pozemcích, přestože musel vědět, že bez takového souhlasu stavbu umístit nelze. Lze tak důvodně pochybovat o tom, že práva, která nabyl z rozhodnutí o umístění stavby, nabyl v dobré víře.”

 

“Na základě tohoto nového posouzení shledal, že jde o porušení právního předpisu, která jsou zjevná ze spisového materiálu.”

 

Magistrát zrušení územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Prahy 1 provedl na základě podnětu sdružení U Milosrdných, které je účastníkem řízení dle stavebního zákona.

 

Vyhráno ještě není

Úřad Prahy 1 spolu s developerem provádí velmi podivné obstruující jednání: provedl zpětnou změnu platnosti dokumentů a následně napadl zákonnost přezkumu u Ministerstva pro místní rozvoj, jak jsme o tom referovali v článku Maršmeloun: MMR na podnět developera zrušilo přezkum zahájený Magistrátem. – Toto jednání Prahy 1 prošetřuje nyní ombudsman.

 

Další kroky

Aktuálně s našimi právníky pracujeme na podání podnětu přezkumu stavebního povolení (ve stavebním povolení jsou identické právní vady jako v územním rozhodnutí).

Netrpělivě očekáváme výstup přezkumu památkového aspektu kauzy u Ministerstva kultury (podání k památkové inspekci). Předpokládáme, že Ministerstvo kultury se vysloví pro projekt stejně zamítavě jako to učinilo v roce 2010 – a z naprosto přesně stejných důvodů. – Pro připomenutí: Projekt je v přímém rozporu se zásadami památkové ochrany. Jedná se o druhý záměr investora, první byl zamítnut závazným stanoviskem MK ČR v roce 2010 z důvodů:

  1. Dodržení parcelace.
  2. Tradiční členění, tzn. okenní otvory (případně balkony nebo lodžie) budou odpovídat patru, k němuž patří, tj. nebudou zasahovat přes více podlaží
  3. Fasády nebudou zavěšené, ale budou tradičně řešené s okny a případně dalšími prvky.
  4. Dvorní fasáda nebude nakloněna.
  5. Materiál fasády bude tradiční stejně jako střešní krytina.

Tyto požadavky nesplňuje ani Maršmeloun. Tyto požadavky nějakým záhadným způsobem ze spisu zmizely. – Chceme je vrátit.

Podrobnosti viz náš článek Maršmeloun versus Anežský klášter: Vizualizace a pohledy do urbanistického pekla.

V kategorii Dokumenty, Kultura, Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 17.9.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky