Petr Ješátko: Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny – Lepší ochrana lesů zvláštního určení – II. část

Petr Ješátko: Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny – Lepší ochrana lesů zvláštního určení – II. část


Příspěvek četlo

 553 total views

Jesatko

Přetiskujeme další část návrhu novely zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, kterou napsal  Petr Ješátko, st., bývalý lesní inspektor Národního parku Šumava.

Předešlý text si můžete přečíst zde.

Jak textu rozumět

Názvy kapitol jsou již ve stávajícím zákoně obsažené, veškerý další text je návrh Petra Ješátka na doplnění.

Stanovisko Petra Ješátka k projednávanému zákonu Občanský monitoring plně  podporuje.

 

Zákon O ochraně přírody a krajiny

Část třetí

§ 15 Národní parky

§ 16 odst.1 ) Na celém území národních parků je zakázáno

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, což jsou v lesnictví harvestory a těžké vyvážecí soupravy na dříví (výjimku lze použít pouze v případě rozsáhlých kalamit a pouze za předchozího souhlasu orgánu státní správy lesního hospodářství a ochrany přírody).

i) pořádat hromadné lovy zvěře (natláčky, naháňky a pod).

odst. 2 ) Na území I. zóny (bezzásahové viz § 17) je dále zakázáno:

e) provádět jakoukoliv těžbu dříví,

f) lovit zvěř

 

Lesy národních parků

§21 Právo myslivosti a rybářství

Výkon myslivosti v národních parcích vyloučit a nahradit péčí o zvířata (nikoliv o zvěř a tím vyloučit i platnost Zákona o myslivosti). V Plánech péče stanovit management jednotlivých druhů zvěře v souladu s jejich vlivem na celý ekosystém, včetně narušení biodiverzity lesních ekosystémů a řešení rovnováhy potravních řetězců.

§22 odst 5) Holina po těžbě dříví na lesních pozemcích musí být zalesněna odpovídajícími dřevinami podle souboru lesních typů d 2 let od jejího vzniku.

Případně odborně zdůvodněnou vyjímku musí schválit orgán státní správy lesního hospodářství po souhlasu orgánu státní správy ochrany přírody.

odst 6 ) Nezajištěnou holinu/ zajištěná holina musí být odrostlá buřeni, zvěři a docílena druhová skladba dřevin dle daného souboru lesních typů)

nelze přiřadit k bezzásahovému území I. zón

odst 7) Silně pozměněné porosty smrkových monokultur založené v minulosti za účelem zisku v 7. lesním vegetačním stupni a níže,  nelze převádět do bezzásahového území do té doby, dokud nebudou přeměnami / podsadby listnatými sazenicemi a jedlí/ přiblíženy stavu odpovídajícím cílovým dřevinám podle jednotlivých souboru lesních typů . Tedy do doby ekologicky stabilnějších, přírodě blízkých lesů.

odst 8) Je zakázáno snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod sedm desetin plného zakmenění. To neplatí, jestliže se prosvětlení provádí ve prospěch následného porostu,nebo za účelem zpevnění porostu.

odst 9) Lesní hospodářské plány pro lesy národních parků (lesy zvláštního určení) se vypracovávají podle Lesního zákona pouze pro zásahové území/ bez I. zón, pro které platí pouze podmínky Plánu péče pro jednotlivé národní parky diferencovaně). Ministerstvo životního prostředí je povinno dvakrát za dobu platnosti Lesního hospodářského plánu (období 10 let) zajistit průkaznou kontrolu dodržování zákonosti tohoto právně závazného předpisu.

 Připomínky k Plánu péče

Plán péče bude muset vycházet ze schváleného zákona, a ten, který je současně předložen, je vrchol diletantismu a neschopnosti, nebo možná úmyslu poškodit naivitou celý ekosystém Šumavy. Naprosto přerušuje kontinuitu Plánů péče od vzniku NP Šumava. Doporučuji navázat na velice dobře zpracovaný Plán péče na období 2000 až 2010 s přílohami, včetně péče o les. Plán byl schválen po projednání v oponentní radě Ministerstva životního prostředí v souladu s §79 odst 3,písm d) zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a podle §18 odst.1 cit zákona nabyl účinnosti od 1.ledna 2001.

Petr Ješátko st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu). Starší pořad Petra Ješátka pro Českou televizi

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 7.4.2016

1 Komentáře

  1. Horst Lampert 27.6.2016 09:23

    To by si měli vše podrobně prostudovat naší Jihočeští ZELENÍ aby věděli co je DOOPRAVDY PŘÍRODA . Horst Lampert Neznašov 122 373 02

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky