Novela zákona o policii

Novela zákona o policii


Příspěvek četlo

 882 total views

Vlada CR logo

Upozorňujeme na dokument – na vládní návrh zákona o policii. Dokument je možné si přečíst zde. Záloha na našich stránkách je zde.

Z důvodové zprávy cituji pasáže, které mne zaujaly.

“Policie ČR při plnění svých úkolů, obzvláště při předcházení a odhalování trestné
činnosti, zjišťování pachatelů trestných činů a konání vyšetřování o trestných činech,
zpracovává informace a údaje, včetně citlivých údajů, nejrůznějšího druhu,
např. státní příslušnost, typ a číslo průkazu totožnosti, adresu trvalého pobytu, trestní
minulost, daktyloskopický otisk, biologický vzorek či profil DNA.
Platná právní úprava nahlíží na biologický vzorek a profil DNA jako na jakýkoliv jiný
osobní údaj, který policejní orgán při plnění svých úkolů zpracovává. Zákon o policii
ani jiný právní předpis nestanovuje zvláštní právní režim při zpracování těchto
osobních údajů.”

 

“Právním základem pro odebírání biologických vzorků a uchovávání profilů DNA
v kriminalistické databázi jsou tyto právní předpisy:
– zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoP“),
– zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o GIBS“),
– zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.”

 

“[…] policie může (resp. Generální inspekce bezpečnostních sborů) při plnění svých úkolů
pro účely budoucí identifikace u
a) osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo
sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu (pozn. nejedná se jen
o osoby obviněné Policií ČR, ale i jinými policejními orgány),
b) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu,
c) osoby, již bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, nebo
d) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost byla omezena
(pozn. směřuje především na případy útěků osob z psychiatrických léčeben),

snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla,
pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky
umožňující získání informací o genetickém vybavení.”

 

“Hlavním principem navrhované právní úpravy je odpovídajícím způsobem upřesnit
platnou právní úpravu odebírání biologických vzorků, včetně fungování
Kriminalistické databáze profilů DNA. Vedle toho dochází k zúžení okruhu trestných
činů, u nichž je policie oprávněna odebírat biologické vzorky, a dále ke kategorizaci
uchovávacích dob, a to především podle závažnosti trestné činnosti.”

 

“V zájmu řádného objasňování recidivující trestné činnosti tzv. „dětských násilníků“
navrhovaná úprava rozšiřuje možnosti Policii ČR odebírat biologické vzorky osobám
mladším 15 let, které spáchaly čin jinak trestný, a byla jim za tento čin uložena
ochranná výchova. Podle dostupných statistik se četnost ukládané ochranné výchovy
u těchto osob pohybuje v rozmezí dvou až tří desítek ročně.”

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.1.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky