Arch. Švábová: Výčet hlavních rozporů projektu Bytového domu v ulici U Milosrdných se zásadami památkové péče (“Maršmeloun”)

Arch. Švábová: Výčet hlavních rozporů projektu Bytového domu v ulici U Milosrdných se zásadami památkové péče (“Maršmeloun”)


Příspěvek četlo

 801 total views

Přetiskuji nový článek paní architektky Švábové.

 

Výčet hlavních rozporů projektu Bytového domu v ulici U Milosrdných (“Maršmeloun”) se zásadami památkové péče:

 

Porušuje Benátskou chartu (ČR spolupracovala na vzniku a signovala v r. 1964).

“čl.6:     Konservace památky v sobě zahrnuje uchování jejího prostředí v odpovídajícím měřítku. Pokud tradiční prostředí existuje, je nutné ho udržet. Každou novostavbu, demolici či úpravu, která by změnila vztahy objemů a barev, je třeba zamítnout.”

Vysvětlení: tradičnímu prostředí zhruba odpovídala chudinská zástavba, zbořená pro špatný stavebně technický stav v 70. letech. Tato zástavba ponechávala dominantní postavení oběma KP. Případná nová zástavba především musí zachovat dominantní postavení obou klášterů v historickém souboru mimořádné ceny. Současná hmotová převaha návrhu jak výškou, tak půdorysným rozměrem monobloku ji vylučuje. Zbarvení fasád a různé „zajímavé“ detaily nemohou tuto závadu ani zmírnit. Nelze ani přehlédnout ahierarchii hodnotovou: Výjimečnou národní kulturní památku s prvořadým významem pro dějiny českého státu utlačuje utilitární stavba. Doslova urážlivě a trapně působí v této souvislosti implementace uměle vytvořené legendy o Golemovi a Stínadlech (bez jakékoli historické souvislosti) současně s degradováním tradice české světice potlačováním urbanistického postavení jejího kláštera.

Porušuje měřítko struktury střešní krajiny: Spojuje 8 původních parcel. Vystupuje obrovskou plochou střechou nad úroveň okapních říms památkových objektů v těsném sousedství. Závadu by neodstranilo ani šikmé zastřešení nad úrovní stávající ploché střechy, jde v půdorysu i zastřešení o monoblok symetrického tvaru, vymykající se měřítku střešní krajiny i struktury zástavby.

Porušuje trasu původní uliční zástavby: Rozšíření ulice posunutím původní stopy je oprávněné. Vadí nahrazení jejího původního průběhu kopírujícího stopy původních parcel, 50m dlouhou přímou uliční čárou, vadí měřítku členní trasy se vymykající 50m dlouhá přímá uliční čára. Vadí symetrický obrovský solitér, zcela cizí struktuře Haštalské čtvrti, vecpaný mezi 2 KP s naprosto nedostatečným odstupem (2m k Anežce!).

Vysvětlení: uliční síť Petrské a Haštalské čtvrti je spolu s dochovanými kulturními památkami nejcennějším historickým i obecně kulturním dědictvím, zachovávající kontinuitu z doby výstavby kláštera sv. Anežky v tehdejší zástavbě. Ulice U Milosrdných je jednou z nejdůležitějších historických tras v Haštalské čtvrti. Měla by tradovat měřítko původní parcelace a její měkkou původní uliční stopu. Hrozí nebezpečí rozpadu vzácného dochovaného středověké uliční sítě.

Porušuje homogenitu tradiční zástavby zachované v severní zástavbě ulice U Milosrdných neúměrnými výškovými rozdíly – v těsné návaznosti na zástavbu anežského areálu (odstup 2m) vytváří skokový rozdíl 12,5m ve výšce fasád. (Výšky fasád a hřebenů střech nelze spolu srovnávat, vizuální vnímání k sobě řadí a srovnává pouze stejné kategorie ploch).

Za zvláštní pozornost stojí nesmírně dlouhý (téměř 20tiletý) vývoj schvalování tohoto projektu. Původně byl schválen NPÚ návrh o půdorysné ploše 12x 22m, výška podokapní (korunní) římsy 11,7m, hřeben střechy 17,85 m. V konečném závazném vyjádření magistrátu z 6. 12. 2016 byl již rozměr zastavěné plochy 25 x50m, podokapní římsa zmizela i s okapem valbové střechy, výška ploché střechy zachovala výšku schválenou pro hřeben střechy s keramickou krytinou– 17,85m. Objem se zvětšil víc než trojnásobně, zastavěná plocha 4násobně. Zdůvodnění magistrátu: Jedná se o autorský projekt, do kterého nelze zasahovat. Autorský projekt může mít dopady na prostředí stavby, ty je nutné přijmout v zájmu zachování kvality návrhu. Tím magistrát popřel význam památkové péče a vytvořil precedens, aby kterýkoli autorizovaný architekt realizoval cokoli v památkově chráněném prostředí.

Památková inspekce se zpochybnila skokový enormní nárůst hmoty jako nedostatečně zdůvodněný, mimo jiné i proto, že „autorský projekt“ není v naší legislativě definován.

Pozoruhodná je i změna závazného vyjádření NPÚ – během jediného dne potvrdil 4násobný nárůst hmoty ve srovnání s původně vydaným limitem.

V průběhu schvalování došlo k nejasnému přesunu 2 parcel původně patřících do areálu kláštera sv. Anežky České do vlastnictví magistrátu. Ze skutečnosti, že pozemky byly využity pro rozšíření zastavěné plochy bytového domu, nelze vyloučit, že změna vlastníka byla provedena v zájmu developera viz přiložená mapa, bíle jsou vyznačeny přidané pozemky.

Není možné se nezeptat:

  • Jak je možné, že magistrát vydal závazné schvalující stanovisko k projektu, který porušil zcela zásadně základní principy památkové tím, že mu udělil neznámý status právně nedefinovatelného „autorského projektu“?
  • Jak je možné, že magistrát odňal památkově chráněné pozemky areálu NKP kláštera sv. Anežky, které byly vzápětí využity developerem pro „autorský projekt“?

Jakou cenu mají závazná vyjádření NPÚ, jestliže je sám NPÚ během jediného dne na žádost magistrátu diametrálně změní (rovná střecha ve výši hřebene střechy šikmé, 4násobný nárůst hmoty? – viz závazné stanovisko magistrátu z 6. 12. 2016.

 

  1. 04. 2019         ASORKD – www.asorkd.cz

 

Příloha: mapa se zákresem vyňatých pozemků z areálu NKP kláštera sv. Anežky České.

 

 

Další články o kauze Maršmeloun na Václavském náměstí na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.5.2019

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky