Petřínská kauza: Jak památkáři povolovali…

Petřínská kauza: Jak památkáři povolovali…


Příspěvek četlo

 658 total views

Cituji z povolovačky památkářů:, Seznámení účastníka řízení s podklady pro vydání závazného stanoviska MHMP-OPP:

 

“Velká strahovská zahrada, která historicky souvisí s komplexem klášterních zahrad, představuje v centru Prahy jedinečný přírodní fenomén. Je pozoruhodné, že se podařilo do současnosti uchovat tuto rozlehlou zahradu, která tvoří mimořádně působivý přírodní rámec Strahovskému klášteru.
Jakákoliv nová zástavba v tomto prostoru ubírá zahradě na její výjimečné hodnotě.”

 

A dále:

 

“Velká strahovská zahrada vznikla na území, které věnoval kníže Vladislav II. v roce 1140 řádu premonstrátů k založení kláštera. Ještě v 19. století patřila část dnešní Velké strahovské zahrady do Konventní zahrady a část včetně Vyhlídky s vinicí do Opatské zahrady. O hospodářský rozvoj území poničeného husitskými bouřemi v roce 140, se zasloužil opat kláštera Jan Lohel, který v letech 1586-1612 dal přestavět románský vodovod, vyčistit prameny na východních svazích Petřína a jejich svedením podzemními štolami zajistil potřebnou závlahu pro vinice a užitkovou zahradu. V roce 1621 byl Jan Lohel zvolen pražským arcibiskupem. Ve snahách o zvelebování zahrady pokračoval jeho nástupce opat Kašpar z Questenberka a podpřevod Armand Fabius, který se zasloužil především o výsadbu dřevin.”

“Zamýšlená stavební činnost se má provádět na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu.
Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.”

Stanovisko Památkářů MHMP, celý dokument zde:

Když napíšou památkáři toto všechno, proč v závěru projekt povolí?

Cituji ze Závazného stanoviska Oddělení památkové péče MHMP

“Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí “Zázemí zahradní údržby a veřejné WC”,  je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.” (vytučnil VP)

To nenápadné “bez podmínek” stojí za upozornění, původní povolení od NPU totiž bylo povolení s pomínkou. Povinnost splnit podmínky však Památkáři při MHMP zbavili.

 

Podepsán – Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru

 

 

Připomeňme si původní podmínky, jak jej definoval NPU:

 

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že realizace prací dle předložené dokumentace bude v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za těchto podmínek:

“1) Při realizaci dočasného pažení stavební jámy nesmí být poškozena konstrukce odvodňovací štoly č. XVIII.
2) Zasmluvněná oprávněná organizace k provádění archeologických výzkumů bude informovaná o harmonogramu prací už při přípravných pracích projektu (zvláště při přeložkách sítí a skrýce ornice), aby mohla provést archeologický výzkum formou dohledu.

 

Zdůvodnění
Zachování zmíněné jedinečné hodnoty daného prostoru znamená ponechat tento prostor volnž, v sadové a zahradní úpravě. Navržené zázemí pro údržbu s veřejným WC představuje maximální možnou míru stavební aktivity v území. Jakoukoliv další stavební činností by byl nevratně poškozen nejen prostor vlastní zahrady, ale patrně i související obraz a panorama města. Prostor je návštěvnicky exponovaný a je zde přirozený tlak nabídnout komerční aktivity zaměřené na tyto návštěvníky. V minulých letech bylo v rámci tehdy projednávaného projektu zahradního zázemí (situovaného na jiném místě) prosazované zřízení restauračního zařízení. Podobné možnosti se otvírají i se stávajícím projektem. Vytvoření odpočinkové plochy v pravoúhlém ústupku zdi nevylučuje v tomto prostoru možnost účelové dostavby např. pro provozovnu občerstvení. Reálně zde tedy existuje možnost poškození prostředí a památková péče musí trvat na striktním požadavku jeho zachování pokud možno bez nových vstupů. Jde o území s nejvyšší možnou památkovou ochranou z zemi.”

Citace zde

 

NPU tak definoval stavebníkovi – Magistrátu povinnosti a Odbor památkové péče při Magistrátu stavebníka – Magistrát této povinnosti zbavil.

Vítejte v Česku, vítejte v Praze!

Povádáme podnět na Památkovou inspekci a posíláme panu Skalickému písničku!

 

Všechny povolení od památkářů si můžete přečíst zde:

Povolení od orgánů ochrany životního prostředí si můžete přečíst zde.

 

Interpelaci na radní a zastupitele MHMP si můžete přečíst zde.

 

 

Vítězslav Praks 17.10.2019

 

Ostatní dokumenty k této kauze

Pozvánka na demonstraci: Demonstrace: Magistráte! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně!!!

Facebooková stránka demonstrace – přidejte se, jestli s protestem souhlasíte a pozvěte známé.

Petřínská kauza: Přehled již publikovaných článků (rešerše z tisku)

Plakátek s pozvánkou na demonstraci – Vytiskněte, vyvěšte na veřejných místech a rozdávejte prosím.

Prezentace navrhované změny na stránkách Prahy 1

Kompletní projekt ke shlédnutí zde.

V kategorii Památky, Protest, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 17.10.2019

1 Komentáře

 1. Vít Janoušek 27.10.2019 18:22

  Památkáři nejsou “památkáři”.

  NPÚ GŘ – Národní památkový ústav ČR Generální ředitelství – řízení sítě územních odborných pracovišť, metodika, reprezentace památkové péče, nejzávažnější kauzy

  NPÚ ÚOP – Územní odborné pracoviště -> na vyžádání MHMP OPP zpracovává nezávazné odborné vyjádření pro MHMP OPP

  MHMP OPP – Magistrát hlavního města Prahy Odbor památkové péče – vydává závazná stanoviska účastníkům řízení – v poslední době zpravidla odmítne odborné vyjádření a napíše si co chce, protože může.

  CÍLE V TÉTO OBLASTI AKTIVIT OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 1) PROSADIT ÚČAST VEŘEJNOSTI V ŘÍZENÍCH PODLE ZÁKONA O PAMÁTKOVÉ PÉČI JAK BYLO NAVRŽENO, ALE NEPROŠLO PARLAMENTEM
  2) JAKO JE PROCEDURA EIA PRO VYHODNOCENÍ VLIVU DOPADU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROSADIT PROCEDURU HIA – POSOUZENÍ VLIVU DOPADU ZÁMĚRU NA PAMÁTKU. METODIKA JE ZPRACOVÁNA ICOMOSem.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky