Demonstrace: Magistráte! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně a v městských parcích a chraň městskou zeleň!

Demonstrace: Magistráte! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně a v městských parcích a chraň městskou zeleň!


Příspěvek četlo

 1,368 total views

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz na facebookovou událost protestu

Plakát demonstrace

 

 

Demonstrace se uskuteční 6.11.2019 na Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí, v 6:06 večer před vstupem do budovy MHMP.

 

Adresa

Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Nové Město, Česko, GPS souřadnice: 3CJC+QJ Praha, Česko.

Oznamovatel protestu: Spolek Občanský monitoring, zastoupený ředitelem spolku: Mgr. Vítězslav Praks, PhD., tel. 608666953. info@obcanskymonitoring.cz

 

Protest podporují tyto iniciativy:

Petřín pro život

Petřínská iniciativa

 

 

Důvod protestu

Přátelé! Obracím se na Vás s velkou prosbou o pomoc v neuvěřitelné kauze, Odbor ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy, který si platíme ze svých daní, aby nám přírodu na Petříně chránil, místo aby tak v souladu se schválenými plány péče činil, chce ve Velké strahovské zahradě vykácet stromy v u sadu Nicolase Wintona a postavit tuto stavbu, připomínající betonový bunkr… Následující obrázek je oficiální ilustrací zadavatele, Odboru ochrany životního prostředí:

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie Velké strahovské zahrady před prvními zásahy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie po zásazích Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauza je to hrozná ještě z jednoho aspektu: Investorem a žadatelem stavby je Odbor životního prostředí MHMP. – Schvalovacím orgánem byla Praha 1. Úřad Městské části Praha 1 povoloval Magistrátu hlavního města Prahy, a plnil tak jeho přání. Městská část povoluje městu – samozřejmě, že mu bude chtít vyhovět. Docházelo a dochází tak ke zbytečně shovívavému jednání ze strany městské části vůči městu. Na úkor ochrany životního prostředí a na úkor památkové péče.

Toto je důvodem, že investor – Odbor ochrany životního prostředí má všechna potřebná povolení, má pravomocné stavební povolení. Má pravomocné povolení ke kácení a již kácení zahájil. : ( A již zahájil přípravné práce na přípravu stavby.

 

  • Podali jsem podnět na Inspekci životního prostředí – kácení v rozporu s plány péče, kácení mimo dobu vegetačního klidu, nedostatečné zdůvodnění kácení.
  • Podali jsme podnět na policii na prošetření přestupku. – Kácení mimo období vegetačního klidu.
  • Podali jsme podnět na Památkovou Inspekci – Nezohlednění požadavků Národního památkového úřadu. Magistrát sám sobě povoluje stavbu a zbavil se všech povinností, které NPU požadoval. 🙁 Více v článku: Petřínská kauza: Jak památkáři povolovali…

…ale všechno toto je moc pomalé. Co nám pomůže, že nám dají inspekce za pravdu a nějaký úředník dostane pokutu? Potřebujeme, aby investor, Odbor ochrany životního prostředí, ačkoliv si vyřídil všechna povolení, stavbu nerealizoval a místo toho pečoval o Petřín v souladu s platnými plány péče.

Potřebujeme, aby Rada Hlavního města Prahy, jakožto vlastník pozemku, odejmul souhlas s realizací stavby.

Praha 1, MHMP ignoruje dokonce i petici více než 3000 občanů a pokračuje v realizaci stavby. Více než 3000 podpisů nestačí… Potřebujeme, abyste fyzicky přišli ke dveřím a  oknům investora, Odboru ochrany životního prostředí MHMP. Přijďte. Nenechte si nevratně zničit Petřín!

 

Dovolte mi citovat stanovisko Národního památkového úřadu k tomuto případu, který uvádí podezření, že skutečným důvodem projektu je využití Velké strahovské zahrady pro komerční aktivity. Cituji ze stanoviska NPÚ: „Prostor je návštěvnicky exponovaný a je zde přirozený tlak nabídnout komerční aktivity zaměřené na tyto návštěvníky. V minulých letech bylo v rámci tehdy projednávaného projektu zahradního zázemí (situovaného na jiném místě) prosazované zřízení restauračního zařízení. Podobné možnosti se otvírají i se stávajícím projektem. Vytvoření odpočinkové plochy v pravoúhlém ústupku zdi nevylučuje v tomto prostoru možnost účelové dostavby např. pro provozovnu občerstvení. Reálně zde tedy existuje možnost poškození prostředí a památková péče musí trvat na striktním požadavku jeho zachování pokud možno bez nových vstupů. Jde o území s nejvyšší možnou památkovou ochranou v zemi.“ Tolik k tomuto projektu Národní památkový ústav.

Celý dokument NPÚ k přečtení zde.

 

 

Pane primátore, vážení radní a zastupitelé MHMP, nenechte se prosím opít rohlíkem, neobětujte prostor Velké Strahovské zahrady nějakému šíbrovi. Neušpiňte se tímto projektem!

 

Dovolte mi citovat i dále z posudku Národního památkového ústavu k této kauze:

 

„Velká strahovská zahrada, která historicky souvisí s komplexem klášterních zahrad, představuje v centru Prahy jedinečný přírodní fenomén. Je pozoruhodné, že se podařilo do současnosti uchovat tuto rozlehlou zahradu, která tvoří mimořádně působivý přírodní rámec Strahovskému klášteru.
Jakákoliv nová zástavba v tomto prostoru ubírá zahradě na její výjimečné hodnotě.“

 

A dále:

 

„Velká strahovská zahrada vznikla na území, které věnoval kníže Vladislav II. v roce 1140 řádu premonstrátů k založení kláštera. Ještě v 19. století patřila část dnešní Velké strahovské zahrady do Konventní zahrady a část včetně Vyhlídky s vinicí do Opatské zahrady. O hospodářský rozvoj území poničeného husitskými bouřemi v roce 140, se zasloužil opat kláštera Jan Lohel, který v letech 1586-1612 dal přestavět románský vodovod, vyčistit prameny na východních svazích Petřína a jejich svedením podzemními štolami zajistil potřebnou závlahu pro vinice a užitkovou zahradu. V roce 1621 byl Jan Lohel zvolen pražským arcibiskupem. Ve snahách o zvelebování zahrady pokračoval jeho nástupce opat Kašpar z Questenberka a podpřevod Armand Fabius, který se zasloužil především o výsadbu dřevin.“

„Zamýšlená stavební činnost se má provádět na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu.

 

Zde je kompletní prezentace Projektu na stránkách Prahy 1:

Prezentace navrhované změny na stránkách Prahy 1.

Kompletní prezentaci projektu si můžete přečíst zde.

 

Věcné požadavky občanů, podpořené peticemi, které podepsalo více než 3000 občanů:

  1. Žádáme vlastníka pozemku, zastoupeného Radou Magistrátu hlavního města Prahy, aby odejmul souhlas projektu, nazývanému Petřínská kauza. (Odbor Životního prostředí (sic!) Magistrátu hlavního města Prahy je zadavatelem kontroverzního projektu Zázemí zahradní údržby a veřejné WC Praha 1, Hradčany, Velká strahovská zahrada“ na pozemku parc. č. 255/1, k.ú. Hradčany a parc. č. 983 k.ú. Malá Strana ve Velké strahovské zahradě).
  2. Připomínáme orgánům Ochrany životního prostředí MHMP a Prahy 1 jejich pracovní povinnost: aby ve Velké strahovské zahradě, ale v celém Petříně, jednali v souladu s doporučením Inspekce životního prostředí a pečovali o životní prostředí v Praze v souladu se schválenými plány péče. Platný plán péče o dotčené území si můžete přečíst zde.

 

Kromě stavby plánují doslova “prošpikovat” strahovskou zahradu novými cestami a že na tuto plánovanou stavbu navazuje ještě rozsáhlejší projekt tzv. rekonstrukce Lobkovické zahrady, viz článek z Reflexu popisující kauzu: Pražští úředníci útočí na Petřín, chtějí ho přestavět a zaplavit turisty. Jak ho mají lidé rádi, je nezajímá.

 

 

Přílohy

Petřínská kauza: interpelace na starostu, radní a zastupitele Prahy 1

Záměr stavět v petřínských zahradách – Interpelace na Magistrát hlavního města Prahy

 

Kapacitní údaje plánované stavby ve Velké strahovské zahradě:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězslav Praks 18.10.2019

 

Chcete protest podpořit?

 

Ostatní dokumenty k této kauze

Petřínská kauza: Fotodůkazy, že o stavbu toalet v této kauze vůbec nejde…

 

Petřínská kauza: Přehled již publikovaných článků (rešerše z tisku)

V kategorii Protest, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 19.10.2019

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky