Dokument: Novely zákonů o svobodném přístupu k informacím

Dokument: Novely zákonů o svobodném přístupu k informacím


Příspěvek četlo

 759 total views

Vláda připravila rozsáhlou novelizaci hned tří zákonů o přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů):

  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
  • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí,
  • zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Podle Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, přičemž podmínky uplatňování práva na informace vymezuje zákon, resp. výše zmíněné tři. Za více než osmnáct let byly zákony o svobodném přístupu k informacím vícekrát novelizovány a doplňovány.

K významným změnám patří zákony č. 61/2006 Sb. a 222/2015 Sb., které implementovaly do našeho právního řádu evropské směrnice o opakovaném užití informací veřejného sektoru. Dále pak jde o zákon č. 111/2019 Sb., jenž se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon mj. zavedl institut tzv. informačního příkazu a působnost ÚOOÚ v oblasti práva na informace. Informační příkaz umožňuje nadřízenému orgánu nařídit poskytnutí informace, jestliže v případě neposkytnutí informací nenajde důvody, které by jejímu zpřístupnění bránily.

Hlavní změny plynoucí ze implementované evropské směrnice v oblasti otevřených dat a opakovaném použití informací veřejného sektoru jsou tyto (citace):

  • Rozšíření působnosti pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru i na tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb, ve smyslu definice vycházející ze směrnice 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.

  • Výslovná úprava přístupu k tzv. výzkumným datům jakožto specifické kategorii dokumentů vypracovaných v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků, a to na výsledky vědeckého zjišťovacího procesu (experimenty, průzkumy a podobně). Publikace ve vědeckých časopisech jsou nadále vyloučeny z oblasti působnosti.

  • Možnost publikace dynamických dat prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní.

  • Úprava tzv. datových souborů s vysokou hodnotou (high-value datasets), které mají být bezplatně zpřístupněny. Tematické kategorie, ze kterých se bude vytvářet seznam datových souborů s vysokou hodnotou, jsou: Geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita.

Předkládané novely najdete včetně důvodové zprávy zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 3.4.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky