Open data: novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Open data: novela zákona o svobodném přístupu k informacím


Příspěvek četlo

 541 total views

30. ledna 2015 byl poslancům rozeslán návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím, který do agendy zpřístupňování informací uvádí koncept otevřených dat, koncept, který, jak je popsáno dále, způsobí další IT revoluci ve vývoji aplikací a k přístupu k datům. V příspěvku přináším citace ze zákona a z důvodové zprávy, které jsou – pozoruhodné.

Vláda připravila novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Je možné si ji přečíst zde. Důvodem novely je reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, která požaduje zveřejňovat data ve strojem čitelné podobě. Od původního požadavku na státní správu zveřejňovat data je nyní kladen důraz na strojově čitelnou podobu výstupů. Tato aktivita bývá souhrnně  označována jako “Open data”. Podstatou této aktivity je přesvědčení, že nestačí jen zveřejňovat informace [z provozu státní správy], ale je třeba je zveřejňovat ve strojem čitelné podobě. “Strojem čitelná podoba” umožňuje vývojářům nejrůznějších aplikací (nejen veřejných informačních systémů, ale i komerčních produktů) integrovat tyto nové a mnohdy zcela unikátní datové zdroje.  Výsledkem tohoto trendu je nový koncept tvorby aplikací, nová architektura: Data už nejsou “doma”, jsou na různých místech a jsou aplikačně integrována. IT prochází čas od času revolucí. Už dnes je jisté, že open data představují nový koncept přístupu k architektuře aplikací. Evropská komise spočítala možný ekonomický přínost open dat na ekonomiku ve výši 47 miliard Kč. Cituji z návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím doplnění, která mne zaujala.

 

„(7) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.”

 

“Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.”

 

(9) Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí pravidlo, které bylo vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

 

Metadata jsou pro účely tohoto zákona data popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.“.

 

při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.“.

 

Cituji z důvodové zprávy informace, které mne zaujaly.

 

Předkládaný zákon, kterým je zákon o svobodném přístupu k informacím novelizován, je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Public Sector Information Directive; dále též jako „Směrnice“). Původní znění směrnice 2003/98/ES se do zákona o svobodném přístupu k informacím promítlo prostřednictvím novely provedené zákonem č. 61/2006 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím tak musí reagovat na přijaté změny předmětné evropské legislativy, která ukládá členským státům Evropské unie povinnost provést transpozici Směrnice s účinností od 18. července 2015.

 

Přestože jsou navrhované změny svým charakterem veskrze změny technické, měly by napomoci k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému použití (informace veřejného sektoru jsou dále využívány ke komerčnímu i nekomerčnímu použití ze strany subjektů stojících mimo veřejný sektor), a to především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených a případně též ve strojově čitelných formátech, což umožní kvalitativní posun v možnostech využití zveřejňovaných informací.

 

Implementace požadavků Směrnice do právního rámce České republiky přispěje k možnosti využívat výhody otevřených dat v podnikatelské sféře, neziskovém sektoru i akademickém výzkumu za současného zkvalitnění veřejných služeb, neboť kromě požadavku na formáty zveřejňovaných a poskytovaných informací explicitně zavádí možné způsoby poskytování informací na základě žádosti.

 

Lze předpokládat, že otevřenost veřejné správy a poskytování informací ve formátech, které umožní jednodušší zpracování a následné využití informací, bude mít pozitivní vliv na veřejnou kontrolu veřejné správy, což v důsledku bude vytvářet tlak na její kvalitnější a hospodárnější chod. Lze též očekávat pozitivní hospodářský dopad spočívající v intenzívnějším a efektivnějším využívání informací veřejného sektoru soukromou sférou.

 

V aplikační praxi se zřejmě budou poskytované informace poskytovat v otevřených formátech jako TXT, PDF, RTF, RDF, XML, HTML/XHTML, JPEG nebo CSV, tedy formátech, které jsou žadateli přístupné (čitelné) za použití běžného programového vybavení počítače. Jedním z významných atributů otevřených dat je jejich strojová čitelnost, která umožňuje jejich další automatizované zpracování. Obecně jsou za formáty, které umožňují strojovou čitelnost, považovány formáty RDF, CSV, XML a částečně HTML (nikoliv PDF, TXT, RTF).

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 15.2.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky