Kauza Kozákův dům na Václavském náměstí: Magistrát v přezkumu zrušil územní rozhodnutí pro novostavbu

Kauza Kozákův dům na Václavském náměstí: Magistrát v přezkumu zrušil územní rozhodnutí pro novostavbu


Příspěvek četlo

 581 total views

nebourejtedumvn47

Přinášíme informaci o nejnovějším dění a zároveň dobrou zprávu: Magistrát hlavního města Prahy zrušil rozhodnutí o umístění stavby, které předtím vydal stavební úřad Prahy 1.

Celý dokument MHMP si můžete přečíst zde.

Kontext

V kauze Kozákova domu se angažujeme již několik let. V kauze se jedná o záměr investora Floweast zbourat dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice a na jeho místo postavit prosklený obchodní dům. Realizovaná stavba by zcela změnila pohledovou zónu z Muzea směrem dolů na “Koně”, ale i pohled na Muzeum a fakticky by byl impulsem k postupné demolici dalších objektů a přestavby Václavského náměstí do podoby čistě komerční zóny.

Informovali jsme na našich stránkách i o opakovaných pokusech investora zastrašit a vyhrožovat vlastníkům, kteří s investičním záměrem nesouhlasili, viz článek:  Developer Floweast zastrašuje důchodce, pana M.B.

A konečně, připomenu i komickou historku, kdy vlastník Floweast přišel rozbíjet naši demonstraci převlečený za opici (napadla nás nechtěná symbolická spojitost s nadnárodní  kauze Gorila?), viz snímek v příspěvku: Demonstrace proti bourání Kozákova domu v památkové zóně UNESCO na Václavském náměstí 47.

Popis celé kauzy si můžete přečíst v našem příspěvku Kauza bourání domu na Václavském náměstí v dokumentech.   Ostatní naše články k této kauze si můžete přečíst zde.

Jedná se o další dobrou zprávu v řadě:  V minulosti, v  rámci přezkumů byl zrušen demoliční výměr, následně stavební povolení – a nyní tedy i územní rozhodnutí. Magistrát hlavního města Prahy je v této oblasti pro Prahu 1 odvolacím a přezkumným orgánem, který může původní rozhodnutí Prahy 1 zrušit. (Jak se stalo i tentokrát).

 

Níže uvádím citace z dokumentu rozhodnutí, které mne zaujaly. Tento text dokladuje míru nepořádku, který panuje na stavebním úřadu Prahy 1:

“S ohledem na výše uvedené nelze vyloučit, že územní rozhodnutí č. j. 122863/97/OUR/C/Ca ze dne 5.11.1997, kterým byla umístěna stavba „Rekonstrukce a dostavba objektu č. p. 920, Opletalova 3, Praha 1“ je stále platné.   Bez zjištění způsobu ukončení stavebního řízení, které na stavebním úřadě MČ Praha 1 probíhalo pod č. j. Výst. 5583/04, 2962, 3253/05-Do-2/920, nelze vyloučit, že stavební úřad umístil na pozemku bývalé Akciové tiskárny současně dvě stavby. “

Další pasáže rozhodnutí zase ukazují na nedostatečnou regulaci v samotném srdci Pražské památkové rezervace.

A další citace z textu:

 

– s § 3 odst. 1 písm. a), protože stávající Kozákův dům je z hlediska památkového a urbanistického objektem, který vykazuje dílčí památkové a urbanistické hodnoty, tedy je objektem památkového zájmu … veškeré stavební zásahy musí být řešena a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotové podstaty … o možnosti demolice takových objektů není v předpise nic uvedeno;

 

– s § 3 odst. 1 písm. b, protože při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám … navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby … těmto nárokům novostavba neodpovídá … ignoruje vztah k budově Národního musea … svými 12 podlažími (9 NP + 3 PP) a akcentem na nároží porušuje uvedený historický regulativ … je v kontrastu s okolními fasádami včetně Hotelu Jalta … nenavazuje na objemovou a prostorovou skladbu okolních budov v horní části Václavského náměstí, ani podél ulice Opletalova.

 

Dále bylo závazným stanoviskem Ministerstva kultury ze dne 2.2.2015 sp. zn. MK-S 81/2014 OPP, č.j. MK 70015/2014 OPP změněno závazné stanovisko formulované v rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu č.j. MHMP 851826/2009 ze dne 24.6.2010, tak, že jeho výrok po změně zněl takto:
Navržené práce uvedené pod bodem A. na první straně závazného stanoviska č.j. MHMP 851826/2009 z 24.6.2010, definující rozsah demolice stávajících objektů č.p. 1601/II, část č.p. 920/II, část č.p. 818/II, v k. ú. Nové Město, dle předložené projektové dokumentace „Nárožní dům Václavské nám. – Opletalova, dokumentace bouracích prací zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010“ a navržené práce uvedené pod bodem B. na první a druhé straně závazného stanoviska č.j. MHMP 851826/2009 z 24.6.2010 zajišťující umístění novostavby komerčně administrativního centra na místě demolovaných objektů v rozsahu předložené projektové dokumentace (DUR) „Nárožní dům Václavské náměstí – Opletalova, architektonická studie k územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“ zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010, jsou z hlediska zájmů státní památkové péče n e p ř í p u s t n é.“

 

“Rozhodnutím č.j. MK 10107/2016 OLP ze dne 27.4.2016 ministr kultury zamítl rozklad podaný společností Václavské náměstí 19, a.s., proti rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 2.2.2015 jako nepřípustný a ve zkráceném přezkumném řízení zrušil napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury č.j. MK 70015/2014 OOP ze dne 2.2.2015 v té části, kterou jím bylo z přípustného na nepřípustné změněno závazné stanovisko MHMP OPP č.j. MHMP 851826/2009 ze dne 24. 6.2010, a to v rozsahu navržených prací uvedených pod bodem A., které definují rozsah demolice stávajících objektu č.p. 1601/II, část č.p.. 920/II, část č.p. 818/II, v k.ú. Nové Město, dle
předložené projektové dokumentace „Nárožní dům Václavské nám. – Opletalova, dokumentace bouracích prací zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010“.
a změnil napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury č.j. MK 70015/2014 OOP ze dne 2.2.2015 tak že se jím podle § 149 odst. 4 správního řádu potvrzuje závazné stanovisko MHMP OPP č.j. MHMP 851826/2009 ze dne 24.6.2010, a to v rozsahu navržených prací uvedených pod bodem B, které zajišťují umístění novostavby komerčně administrativního centra na místě demolovaných objektů v rozsahu předložené projektové dokumentace (DUR) „Nárožní dům Václavské náměstí – Opletalova, architektonická studie k územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“ zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010“.

 

“Výšky budovy, stanovené v podmínce č. 3 jsou v rozporu s podmínkami stanovenými v závazném stanovisku dotčeného oránu státní památkové péče na území hl. m. Prahy. Z tohoto hlediska nelze záměr považovat za projednaný.”

 

“Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.”

V kategorii Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 7.8.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky