Dokument: Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Dokument: Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu


Příspěvek četlo

 821 total views

Celý název novely zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů“. Zákon upravuje nakládání s tzv. regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny (F-plyny) a je do značné míry harmonizovaný s přímo použitelnými předpisy EU. Jeho novela má na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými a F-plyny odstranit některé nedostatky platné právní úpravy a vést k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami.

Počet regulovaných látek neustále klesá a je obtížné jich ve stávající lhůtě shromáždit tolik, aby jejich zneškodnění bylo ekonomické. F-plyny jsou sice povolené, ale kvůli dopadu na skleníkový efekt je třeba jejich používání regulovat a evidovat. Problém je také v používání levných jednorázových nádob, kde se značně rozmohl černý trh (opakovaně plnitelné nádoby jsou výrazně dražší). Je třeba také doplnit chybějící sankci za nedovolené využívání hasicích přístrojů či systémů požární ochrany s obsahem halonů.

(citace) Předkládaným návrhem novely zákona se proto zejména:
1) prodlužuje lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění,
2) nově podmiňuje činnost zneškodňování a regenerace F-plynů povolením,
3) nově upravuje zákaz nakládání s nádobami na jedno použití pro F-plyny,
4) upravuje požadavek na podobu celního prohlášení dovozce F-plynů tak, aby mohlo být lépe kontrolovatelné dodržování přidělených množstevních kvót,
5) mění způsob vydávání certifikátů nutných pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny za účelem zjednodušení a zefektivnění systému vydávání certifikátů,
6) nově rozlišuje, zda výkon regulovaných činností bude podmíněn certifikátem vydaným hodnotícím a certifikačním subjektem nebo povolením ze strany Ministerstva životního prostředí,
7) zužuje obsah údajů informačního systému certifikovaných osob jen na nezbytně nutné údaje s cílem snížení administrativní zátěže dotčených osob,
8) upravují nová sankční ustanovení v návaznosti na novou úpravu některých povinností.

Úplné znění novely zákona najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 12.7.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky